Regeringsförslag

Mer statlig skog skyddas i naturreservat

Under de senaste två åren har regeringen minskat anslagen till skydd av skog med 250 miljoner kronor. Men nu vill regeringen uppnå Sveriges mål till 2010 för skydd av skog genom att avsätta mer statlig mark till naturreservat.

Förra året avsattes 70 000 hektar från Sveaskog och nu föreslås att omkring 51 000 hektar från Statens fastighetsverk och Fortifikationsverket avsätts till naturreservat.

– Vi vill att staten ska ta sitt ansvar för att nå det viktiga målet att skydda levande skogar i Sverige och nu ser staten till att vi gör det, säger miljöminister Andreas Carlgren, (C).

Hur vet vi att de mest värdefulla skogsområdena finns just i de statliga skogarna?

– Vi vet genom Naturvårdsverket precis vad som är de mest värdefulla skogarna.

De här arealerna ingick tidigare i de frivilligt avsatta skogarna från de statliga bolagen, men nu omvandlas de till naturreservat.

Det sker genom en överflyttning från ett bevarandesystem till ett annat. Efter det återstår 68 000 hektar, som enligt riksdagsbeslut ska ha ett skydd i form av naturreservat eller biotopskydd.

Nytt är att privata markägare själva ska kunna föreslå skydd i sina skogar och få en årlig ersättning eller engångsersättning. Systemet ska till en början testas i fem olika områden i Sverige.

– Vitsen är att markägarna själva ska kunna ta initiativ. Det ska inte vara länsstyrelser eller statliga tjänstemän som pekar med hela handen och säger hur det ska bli, säger miljöministern.

Länsstyrelserna har inventerat de värdefullaste skogsområdena i sina län och kritiker fruktar att det inte blir de skogsområden med störst naturvärden på privat mark, som får ett skydd med den här metoden. Frågan är också hur långsiktigt skyddet blir.

– Nu ser vi till att skapa förutsättningar för samarbete med markägarna och för att man också gemensamt ska kunna hitta långsiktiga lösningar, säger Andreas Carlgren.

Samtidigt som du stramar åt i ena änden så ökar du ju utgifterna just till de privata markägarna?

– Sedan jag blev miljöminister så har staten skyddat långt mermark än vad man gjorde under alla föregående år sedan miljömålet fastställdes.

Men då bygger det mycket på det som är gratis, alltså den statliga marken?

– Det är inte gratis. Staten avsätter den marken. Det är ett värde för staten som staten avstår från att utnyttja i form av fälld skog, säger Andreas Carlgren.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se