Radikala förslag i Skinnskattebergs kommun

"Lägg ner Kultur- och fritidsförvaltningen, skärp internkontrollen och ge kanslichefen högre status" - det är tre av de mest radikala förslagen från några av de revisorer som utvärderat organisationen inom Skinnskattebergs kommun.
För två år sedan genomförde Skinnskattebergs kommun en stor förändring av sin organisation. Nu har den utvärderas av kommunens revisorer, som har skrivit två rapporter. Skälet till att det blev två rapporter är att två av revisorerna inte ansåg att den tredje kunde vara med, eftersom han haft flera förtroendeupprag under den period som nu skulle granskas. Då gjorde han en egen utredning. Och det skiljer en del mellan de båda utredningarna. Den som de båda revisorerna lämnat innehåller många påpekanden: Frågan om det är rimligt att ha en gemensam förvaltningschef för de två största förvaltningarna, Barn- och utbildning och Socialförvaltningen, är värd att ta upp, anser de. Också om det finns skäl för att behålla Kultur- och fritidsförvaltningen, som har väldigt få uppgifter idag. I det sistnämnda fallet är den ensamme revisorn av en annan uppfattning; att man inte kan ta bort en kulturförvaltning, samtidigt som man vill hävda att man är en kulturkommun. Näringslivsfrågorna sköts idag av ett utskott, men där anser de båda revisorerna att kommunstyrelsens arbetsutskott borde ta över, eftersom man idag har reducerats till ett organ utan större betydelse. De båda tycker också att en kommunsekreterare bör anställas, för att strama upp protokollskrivningen i styrelser och nämnder. Nu ska en arbetsgrupp ta del av de båda rapporterna och bedöma vilka åtgärder som är nödvändiga att genomföra.