پاسخ وزارت امورخارجه سوئد

وزارت امورخارجه ی سوئد، شرکت سفیر این کشور را در مراسم سوگند ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در راستای سیاست سوئد در ایجاد ارتباط با کشورهای دیگرعنوان کرد.

رئیس اموررسانه ای وزارت امورخارجه ی سوئد Anders Jörle پیش ازظهرامروز درگفتگویی با زینت هاشمی درمحل این وزارت خانه، دلیل شرکت سفیرسوئد در تهران را در مراسم سوگند محمود احمدی نژاد چنین توضیح داد:
 

اوگفت که دولت سوئد معتقداست که ازطریق روابط با کشورهای مختلف می تواند نقطه نظرهای خود را درمورد مسائل گوناگون دراین کشورها، با آنها درمیان بگذارد و ازاین رو دراین مراسم نیز شرکت کرده است. 
او همچنین تاکیدکرد که سوئد به عنوان یک ملت و کشور و نیز به عنوان رئیس دوره ای اتحادیه ی اروپا، رویدادهای ایران را بادقت دنبال کرده و ضمن اعلام نارضایی خود از رویدادهای ایران، نسبت به نقض حقوق بشر، محدودکردن آزادی بیان و برخورد خشن با تظاهرکنندگان، ازطریق سفیر جمهوری اسلامی در استکهلم و نیز در داخل ایران، اعتراض کرده است.
 

 او  درمورد شرکت سفیر سوئد در مراسم سوگند نیز گفت که کشورهای مختلف اتحادیه اروپا بصورت های متفاوتی دراین مراسم شرکت کرده اند. برخی سفرای خود و برخی کشورها نیز یکی از کارکنان سفارت را به مراسم فرستادند. او اما گفت که اطلاعی از کشورهای غیر اتحادیه اروپا ندارد.
 
     
او همچنین این خبر را که به جای سفیر سوئد در مراسم امروز، خود کارل بیلدت وزیرامورخارجه شرکت داشته ردکرد و گفت که کارل بیلدت درمرخصی ست و در بالکان به سرمی برد.


 پیش ازظهرامروز، یک نامه ی اعتراضی نیز توسط نمایندگان جمعیت پشتیبانی از مبارزات مردم ایران به نماینده ی وزارت امورخارجه سوئد درمحل وزارت خانه تحویل داده شد. دراین مورد نیز دراین سایت و همچنین در برنامه ی امروز پژواک در ساعت پانزده خواهیدشنید.