امیدواری نسبت به آینده اقتصادی

آندرش بوری، وزیردارایی سوئد نسبت به آینده ی اقتصادی کشوراظهارامیدواری می کند.
او می گوید که دولت در پاییز پیش رو مبالغ بیشتری را به جریان خواهدانداخت تا بتواند به وضعیت اقتصادی، روند سریع تری بدهد. او می گوید که ناامنی در سرمایه گزاری های عمومی کاهش یافته است، اما ضمن تاکیدبراین که هنوز ناامنی هایی وجوددارد، می گوید که سطح آنها از آنچه در بهار بود پایین تر آمده است.

در روزهای اخیر درخواست های متعددی برای اختصاص بودجه ای اضافی برای کمون های کشور به دولت داده شده است تا به این وسیله از صرفه جویی بیشتر کمون ها که می تواند با اخراج کارکنان و افزودن بر شمار بیکاران همراه باشد، جلوگیری شود.
آندرش بوری چنین ضرورتی را تایید می کند و ضمن تاکید براین که تاکنون کمک های زیادی دراختیار کمون ها قرارداده شده است، می گوید که برای کمک های بیشتر به کمون ها، بررسی هایی آغازشده است.
باوجود بروز نشانه هایی از کاهش نسبی بحران مالی بین المللی و تاثیر مثبت آن بر اقتصاد سوئد، اما شمارشرکت هایی که دراین کشوربه ورشکستگی کشیده می شوند رو به افزایش است. در ماه ژوئیه، ماه گذشته ۴۸۰ شرکت دچار ورشکستگی شدند که این میزان ۳۸ درصد بیش از مدت مشابه در سال گذشته است. پیش بینی درمورد وضعیت شرکت ها درسال جاری براین تاکیدداشت که میزان ورشکستگی شرکت ها در مقایسه با سال ۲۰۰۸ حدود ۴۰ درصد بیشترخواهدبود.