نگرانی از تهدید حریم خصوصی افراد

مدت زمان ذخیره ی اطلاعات درمورد مسافران درکارت های جدید اتوبوس و قطاردرون شهری که کارت هوشمند نامیده می شوند، نگرانی هایی را ایجادکرده است.

اطلاعات لازم درمورد مقصد مسافر و دفعات استفاده او از خودروهای عمومی، ازپیش و توسط خود او در این کارت ها ضبط می شود و هنگام سوارشدن مسافر به اتوبوس و یا هنگام عبوراو از درب ایستگاه قطار زیرزمینی این اطلاعات توسط دستگاه «کارت خوان» خوانده می شود.
اداره بازرسی داده های کامپیوتری اعلام کرده است که این کارت ها که توسط چند شرکت درمناطق مختلف سوئد تهیه و به مسافران فروخته می شوند، می توانند اطلاعات مربوط به ازجمله زمان، طول مسیر و مقصد مسافر را به مدت سه ماه ذخیره کنند. این اداره مدت سه ماه برای ذخیره ی این اطلاعات را بسیار زیاد و خطری برای حفظ حریم خصوصی افراد می داند.
این اداره، شرکت Västtrafik که خطوط اتوبوس رانی و تراموای منطقه ی غرب سوئد را دراختیار دارد مورد بازرسی قرارداده است. این بازرسی نشان داده است که حدود ۳۰۰ هزار نفر از مسافران این شرکت از کارت هوشمند استفاده می کنند و اطلاعات مربوط به سفر آنها به مدت ۳ ماه ذخیره می شود.
اداره ی بازرسی داده های کامپیوتری می گوید که توافق این اداره با این شرکت ها، ذخیره ی اطلاعات به مدت حداکثر دو ماه بوده است و اینک با وضعیتی که پیش آمده، درخواست تغییر مقررات مربوط به این امر را کرده است.