انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان نزدیک می شود (شکیلا عیدی زاده)

به تاریخ ۲۰ اگست دومین دور انتخابات ریاست جمهوری در افغانستان بر گزار می شود. در دوره اول افغان های مهاجر در پاکستان و ایران توانستند به نامزد های دلخواه خود رآی بدهند ولی در انتخابات پیش رو ملیون ها افغان مقیم در خارج از کشور از حق رآی دهی محروم شده اند. بر اساس گفته کمیسیون انتخابات در افغانستان سازمان ملل متحد آن بودجه ۵۰ ملیون دالری را که برای ایجاد امکانات رآی دهی در ایران و پاکستان لازم بوده، مهیا نساخته است.  و دلیل آن را هم ناآرامی های امنیتی در این دو کشور میزبان و پراگنده بودن افغان ها در نقاط متفاوت ارائه داشته اند.

اما افغان های مقیم  کشور های اروپایی و امریکایی از همان دور اول انتخابات حق رآی نداشتند.  در تناسب با علاعمندی افغان های مقیم سویدن و تقاضای شان از انجمن ها، فعالیت ها و گردهمایی های کمتری به ارتباط انتخابات صورت گرفته است. دلیل آنرا داکتر اسد زیرک، مسئوول فرهنگی انجمن افغان ها در استکهلم، نداشتن حق رای بیان  می دارد.
اینکه چرا افغان های مقیم خارج نمی توانند در انتخابات ریاست جمهوری پیش رو شرکت کنند، پویا فاریابی، شارژادافر سفارت افغانستان در اوسلو، می گوید که به نسبت مشکلات مالی دولت افغانستان نتوانسته تا به افغان های مقیم خارج زمینه رآی دادن را مهیا سازد.

shakila.edizada@sr.se