Stenen betydelsefull för sudret

Den gotländska kalkstenen borde kunna utnyttjas bättre.
Det anser flera småföretagare på Sudret, som nu vill göra en studie för att se hur man kan utveckla stenhanteringen. I flera hundra år har kalkstenen och sandstenen på Sudret varit viktig för Storsudrets ekonmi, och med rätt hantering och metoder borde den kunna få ännu större betydelse idag. Det anser en grupp småföretagare som ingår i Hoburgs Näringslivs- och intresseförening. Det dom vill är att undersöka hur man kan utveckla näringen ytterligare, t ex genom att intressera andra företagare än idag för stenen, marknadsföra den bättre och sprida kunskap bland arkitekter och byggfolk. Dessutom skulle man kunna satsa mer på forskning för att utveckla metoderna för hur man bearbetar stenen, och ytbehandlar den. kanske behövs det också mer utbildning för dom som arbetar med sten idag, och det behövs också en inventering av var det finns bra framtida stentäkter. Man vill också göra en del studieresor för att se på annat håll hur man hanterar sten - för närvarande är två av arbetsgruppens medlemmar i Verona, för att besöka världens största stenmässa.