Regeringen bjuder in till grundlagsdiskussioner

Under våren kommer regeringen att bjuda in de andra riksdagspartierna för att diskutera eventuella förändringar i den svenska författningen. En av frågorna som regeringen vill diskutera är om man ska göra det lättare att skapa mer handlingskraftiga regeringar.
– Sedan 1970 har vi haft svårigheter att bilda handlingskraftiga majoriteter, säger samordningsminister Pär Nuder. Vi har haft koalitionsregeringar som har haft inneboende svagheter. Man har regerat enligt principen att alla partier måste få sitt med inte minst förödande ekonomiska konsekvenser. Domstolarnas mandat bör diskuteras Andra frågor Pär Nuder kommer att ta upp är personvalets vara eller icke vara och domstolarnas förhållande till politiken. Bör det vara lättare eller svårare än i dag för domstolar blanda sig i politiskt fattade beslut. Till exempel om en person, enligt socialtjänstlagen, har rätt eller inte till ett bidrag som en kommun sagt nej till. Nuder är mycket försiktigt med slå fast vilka mål den socialdemokratiska regeringen har med dessa diskussioner, men klart är att frågan om att skapa starka regeringar är prioriterad. – Ett proportionellt valssystem är höjden av rättvisa, alla röster är lika mycket värda, säger Pär Nuder. Samtidigt tror jag att medborgarna ställer krav på att politiken ska åstadkomma resultat. Om vi då har ett valsystem som i sig hindrar det som jag tror att de flesta efterfrågar av oss politiker, nämligen att vi ska åstadkomma just resultat, då finns det skäl att diskutera det. Men jag är väl medveten om att detta är kontroversiellt och att det finns invändningar mot det. Det är sådant jag vill diskutera med de andra partierna. Utökat personval Då är moderaterna och folkpartiet i dagläget tydligare med vad de tycker. Båda partierna har nu lämnat in riksdagsmotioner om en ny författning och båda vill se ett ökat inslag av personval. – Då ser väljarna vilka som är deras riksdagsledamöter, säger moderaternas Gunnar Hökmark. Man har ett antal personer med tydligt ansvar och då också ett antal förtroendevalda som i riksdagen känner att de har ett tydligt ansvar och mandat från sin grupp av väljare. Moderaterna och folkpartiet vill också öka domstolarnas inflytande och stärka riksdagens makt gentemot regeringen. De vill ge större möjlighet till granskning och när det gäller utnämningar av höga ämbetsmän vill man att riksdagens utskott ordnar öppna utfrågningar av kandidaterna. Även om regeringen också i fortsättningen fattar de slutgiltiga besluten. – Dels så kan själva riksdagsbehandlingen bli en genomlysning som kanske visar att vissa kandidater inte är lämpliga till alltför mycket partipolitik. Dels tror jag att det redan i steget innan innebär att regeringen tvingas tänka efter mycket mer vilka man ska föreslå att få en sådan genomlysning, säger Gunnar Hökmark. Start i början av 2004 I början av nästa år ska diskussionen mellan partierna börja, en process som kommer att ta lång tid. Höger står mot vänster, stor mot liten, stad mot land. Det är många och viktiga intressen som står på spel, och samordningsminister Pär Nuder behåller än så länge filttofflorna på. – Jag är angelägen om att få till stånd en så bred debatt som möjligt, säger han. Att partierna engagerar sina medlemmar, organisationer, forskare, akademiker och alla som har synpunkter på hur vi bör bygga upp en ny författning innan vi gräver ner oss i skyttegravarna partierna emellan och försöker finna en ny kompromiss.
Pontus Mattsson pontus.mattsson@sr.se