Följ rättegången mot Anna Odell här

Här kan du läsa ett referat från rättegången mot Anna Odell samt lyssna på hela rättegången i efterhand.

09.04 Rättegångens start försenas några minuter i väntan på att rätten ordnar medlyssning i en närliggande sal.

09.08 Parterna samlas till sal 9 i Stockholms tingsrätt.

09.09 Rättens ordförande Hjalmar Forsberg presenterar åklagare Stefan Lind och den åtalade Anna Odell, samt hennes advokat Claes Borgström.

09.10 Anna Odell tillfrågas om hon har något emot att rättegången spelas in.

09.11 Rätten bestämmer att åhörarna tillåts spela in Anna Odells berättelse.

09.12 Claes Borgström yttrar sig och vill att rätten tar hänsyn till om Anna Odells inspelade film prövas enligt yttrandefrihetsgrundlagen. Åklagaren har inget att invända.

09.14 Åklagaren går igenom åtalspunkterna, falskt larm, våldsamt motstånd och oredligt förfarande.

09:15 Anna Odells advokat bestrider åtalspunkten falsk larm. Anna Odell trodde enligt advokaten inte att hon gjorde sig skyldig till brott. Däremot underkastar hon sig åtalspunkten våldsamt motstånd. Till sist förnekar Anna Odell genom sin advokat åtalspunkten oredligt förfarande, att hon skulle ha åsamkat pyskiatrin ekonomisk skada.

09.18 Åklagaren går igenom händelseförloppet den 21 januari. Ingen av de privatpersoner som blev vittnen till händelsen har kunnat höras eftersom de inte har gett sig till känna.

09.22 Åklagaren beskriver hur de två polismännen Fredrik Hammaström och Rickard Falk larmats till platsen och mötts av Anna Odell som enligt åklagaren gjort våldsamt motstånd. Åklagaren beskriver vidare hur Anna Odell har förts till Sankt Görans psykiatriska akutmottagning och där enligt åklagaren uppfattats som aggressiv och en fara för sig själv.

09.25 På den psykiatriska mottagningen uppfattas Anna Odell enligt åklagaren som psykotisk och tvångsinjiceras med lugnande medel. Hon sätts i bälte och övervakas av personal på mottagningen.

09.27 Åklagaren beskriver hur Anna Odell dagen efter har ringt sin bror som kommit till mottagningen. Hennes bror har för personalen förklarat att Anna Odells beteende var en del av hennes examensprojekt på Konstfack. Det har enligt åklagaren väckt ilska hos personalen.

09.29 Åklagaren menar att Anna Odells vård under den akutella natten har kostat vården 12 350 kronor.

09.30 Anna Odells advokat gör sin sakframställan. Claes Borgström menar att Anna Odells eventuella brott inte utgör vad man kallar allvarlig brottslighet.

09.31 Claes Borgström menar att målet i grunden handlar om ett konstverk och hänvisar till den mediedebatt och det stora intresse som följt.

09.32 Claes Borgström nämner att rätten har bestämt att Anna Odells konstverk (videofilmen) inte ska spelas upp för rätten.

09.33 Claes Borgström beskriver hur Anna Odells 1995 själv blev psykiskt sjuk. Hennes konstverk handlar enligt Claes Borgström inte om en uppgörelse med psykiatrin utan att belysa hur olika människor bemötts av psykiatrin.

09.35 Claes Borgström beskriver hur Anna Odell har haft kontakt med psykiatrin och beskrivit sin projektidé och talat med en advokat för att förvissa sig om att det hon tänkte göra inte var en brottslig handling. Hon har också talat med sin handledare och utförligt beskrivit sitt projekt. Hon har från Konstfack inte mötts av några invändningar.

09.39 Advokat Borgström menar att eftersom Konstfack inte avrått Anna Odell från att genomföra sitt projekt har de snarast uppmanat henne att genomföra sitt projekt.

09.40 Anna Odells advokat beskriver hur hon har pratat med en advokat som har sagt att om hon inte själv larmar polis kan hon inte åtalas för falsk larm.

09.43 Advokat Claes Borgström ifrågasätter varför Anna Odell har anmälts för våldsamt motstånd. Han beskriver hur anmälan har gjorts först fem dagar efter händelsen. Han menar att brottet inledningsvis inte har uppfattas som särskilt allvarligt utan att det snarare är den kränkning som personal och polis upplevt när de förstod att Anna Odell hade spelat psykiskt sjuk som lett till anmälan.

09.45 Claes Borgström menar att Anna Odell inte åsamkat Norra Stockholms psykiatri någon skada eller några extra kostnader genom sitt förfarande.

09.46 Claes Borgström ber att få spela upp två kortare filmsekvenser. Den första från Liljeholmsbron där händelsen som åtalat gälller skedde.

09.49 I filmen som visas ser man hur civila poliser kommer till platsen och hur Anna Odell försöker ta sig loss. Advokaten beskriver hur Anna Odell tidigt får handfängsel. På filmen hörs Anna Odell skrika; "släpp mig".

09.53 Filmen är slut. Claes Borgström läser upp ett uttalande från Linköpings universitet där man beskriver hur viktigt det är att med sprängkraften i den unga konsten.

09.56 Anna Odells samtal med advokat Erik Lönnqvist spelas upp för rätten. Det var till honom Anna Odell vände sig för att diskutera om hon skulle kunna bli åtalad när hon genomförde sig konstprojekt.

09.58 Advokat Lönnqvist säger att han har svårt att se hur det skulle kunna anses som brottsligt. Det enda han kan se är att hon skulle kunna åtalas för framkallande av fara för annan. Advokat Lönnqvist nämner åtalspunkten falsk larm men säger att om hon inte själv larmar kan hon inte åtalas på den punkten. Advokaten nämner risken för skadestånd och säger att risken för att Anna Odell blir skadeståndsskyldig är överhängande.

10.02 Anna Odell beskriver i samtalet med Erik Lönnqvist hur hennes syfte med sitt projekt är att återskapa ett dygn ur sitt liv under den period när hon själv var psykiskt sjuk.

10.04 Inspelning är slut. Advokat Borgström är färdig med sin framställan.

10.05 Förhör med Anna Odell ska hållas. Rätten spelar in förhöret med ljud och bild.

10.06 Anna Odell får berätta om bakgrunden till sitt projekt. Hon berättar att hon själv har varit sjuk under många år. Hon berättar också att hon i början av sin utbildning mött en kvinna i samma situation som hennes själv som påverkat henne.

10.08 Anna Odell berättar hur hon ville belysa hur psykatrin är maktfullkomlig, vilket hon menar kan vara både positivt och negativt. Hon ville visa hur omhändertagandet av pyskiskt sjuka personer ser ut. Som konstnär menar hon att man har en möjlighet att lyfta fram saker för allmänheten. Hon beskriver hur hon kontaktat polis, psykiatri och advokater. Hon beklagar att hennes andra filmer inte får visas. Hon anser att de visar nyanser i projektet som annars går förlorade.

10.11 Hon beskriver hur hon av en del människor hon har pratat med sjukförklarats eller att flera personer trott att hon genom sitt projekt försökt bearbeta sina egna, tidigare upplevelser vilket hon själv bestämt förnekar.

10.14 Anna Odell berättar om förberedelser inför den aktuella dagen då hennes projekt tog plats. Hon beskriver hur hon under händelsen kom in i lite av den känsla hon själv upplevde 13 år tidigare. Hon beskriver hur flera personer har passerat förbi på bron där hon genomförde sitt projekt. Några andra personer har stannat till och försökt hjälpa Odell vilket hon beskriver som väldigt fint.

10.16 Odell beskriver hur den första polisen kommer fram och tar tag i henne. Hon beskriver hur hon besvarat det våld hon upplevt från polisens sida och att det kanske i lagens mening kan uppfattas som våldsamt motstånd. Hon menar att det är en naturlig reaktion och att det är precis vad hon ville iscensätta.

10.18 Anna Odell beskriver hur de personer som inledningvis hjälpt henne inte känt sig kränkta. De har heller inte enligt Odell trott att hon skulle hoppa från bron.

10.20 Odell beskriver färden till Sankt Göran i polisbilen. Hon berättar hur polisen har tryckt ner henne i baksätet och hur hennes kropp reagerat på behandlingen. Hon upplever att hon när poliserna kommit inte längre behövt spela.

10.21 Rätten tar en paus på cirka tio minuter.

10.33 Förhandlingen återupptas. Förhöret med Anna Odell fortsätter.

10.35 Anna Odell berättar om hur polisbilen stannade utanför Sankt Görans intag. Fyra poliser lyfter in henne och hon beskriver hur hon spelar upp skräcken hos en sjuk person som inte vill tvångsmedicineras. Vårdare ansluter och totalt är det nio personer med när hon förs in på mottagningen. Hon berättar hur hon spänns fast.

10.38 I åtalet mot Odell beskriv hur hon skrämt andra patienter. Odell själv menar att hon inte sett till några andra patienter.

10.41 Anna Odell beskriver hur hon tvångsinjicerades med lugnande medel. Hon beskriver hur rädd hon har blivit och hur personalen har lagt sig över henne för att kunna ge henne sprutorna.

10.43 Anna Odell beskriver hur hon har spottat på golvet för att simulera att psykotisk person som tror sig ha fått i sig gift. Hon nekar till att ha försökt bita någon vilket åklagaren säger att man heller inte kommer att väcka åtal för.

10.45 Anna Odell hur hon flyttats till ett annat rum och känt sig groogy. Personalen kommer då med nya tabletter som hon låtsas ta. Hon beskriver sedan hur hon "slocknar". Hon vaknar nästa dag av att någon kommer in i rummet.  

10.47 Hon beskriver händelserna dagen efter. Hon har försökt få tag på en penna för att kunna skriva ner numret till sin bror som ska komma dit och förklara att Anna Odell egentligen inte är sjuk.

10.50 Anna Odell beskriver hur hennes bror kommer till mottagningen. Tidigare har de kommit överens om att han ska ha med sig inspelningsutrustning.

10.51 Hon förklarar för vårdarna att det är ett projekt och att hon inte är sjuk. Hon blir inte trodd. Överläkaren kommer in efter en stund.

Anna Odell förklarar även för överläkaren att hon inte är sjuk. Inte heller nu blir hon trodd. Anna Odell beskriver hur överläkaren inledningsvis tilltalat henne som till en treåring för att sedan vara skitförbannad när hon förstår att Anna Odell inte är sjuk på riktigt.

Anna Odells bror har med sig sin systers projektbeskrivning för att styrka Odells berättelse. Den behåller läkaren.

10.54 Rättens ordförande vill ställa en fråga till Odell. Han frågar om vad hon tänkte under samtalet med advokaten hon tillfrågade om hennes projekt kunde vara brottsligt. Anna Odell beskriver hur hon varit noggrann i sina förberedelser. Hon har upplevt att hon gett advokaten en helhetsbild av vad hon tänkt göra.

10.54 Anna Odell säger att hon tagit advokaten på orden. Åklagaren frågar hur hon kommit i kontakt med advokaten hon konsulterade. Hon svarar att hon kom i kontakt med honom via advokatrådgivning på ett bibliotek.

11.00 Åklagaren frågar om advokaten svara snabbt eller om han måste slå upp i juridisk litteratur. Odell svarar att advokaten inte slog upp någonting.

11.02 Åklagaren frågar Odell hur hon upplever vittnenas berättelsen om hennes beteende. Anna Odell menar att polisen varit väldigt snabb med att gripa henne och inte försökt prata med henne eller andra närvarande personer.

11.07 Åklagaren frågar Odell på vilket sätt hon tycker att hon har genomlyst den psykiatriska vården. Hon svarar att hon visat hur snabbt polisen går till handgripligheter. Hon tycker att hon har visat på hur sådana situationer är komplicerade och att de förtjänar en debatt.

11.08 Åklagaren frågar om hon fått några skador. Odell säger att hon fått en del mindre ärr. Åklagaren påpekar att Odell var medveten om vad hennes dygn på mottagningen skulle kosta. 

11.10 Anna Odells advokat Claes Borgström frågar varför hon hade pratat med polisen. Odell säger att hon pratade med dem för att fråga om de eventuellt skulle begära skadestånd. Hon fick svaret att det inte skulle vara aktuellt.

11.11 Claes Borgström går igenom händelseförloppet när Anna Odell förs in på Sankt Görans psykiatriska mottagning.

11.13 Claes Borgström undrar om Anna Odell ställs inför något alternativ till att spännas fast i bältessängen. Hon svarar nej.

11.14 Advokat Claes Borgström förhör sig om Odells samtal med advokat Erik Lönnqvist. Claes Borgström frågar om hon hade genomfört projektet om hon hade vetat om att det hon gjorde skulle vara brottsligt.

11.17 Claes Borgström avslutar sitt förhör med Anna Odell.

11.19 Polismannen Fredrik Hammarström kallas till sal nio.

Rättens ordförande frågar Fredrik Hammarström om han har något emot att förhöret med honom spelas in. Hammarström avlägger vittnesed.

Åklagaren börjar förhöra Hammarström och ber honom börja sin berättelse när Anna Odell har förts in i polisbilen.

11.23 Fredrik Hammarström beskriver hur Anna Odell hela tiden gör motstånd.

11.25 Åklagaren frågar Hammarström om de har en muntlig överlämning till personalen på Sankt Göran vilket Hammarström säger att de har.

11.26 Hammarström säger att det krävs åtta personer för att hålla fast henne och lägga henne i bälte och fem polismän för att få in henne i bilen.

Åklagaren frågar om Hammarström upplever att han får någon kontakt med Odell. Han säger att han efter att ha sagt att han är polis inte får någon kontakt med Odell.

11.27 Odells advokat tar över förhöret med Hammarström. Han frågar hur det går till när Odell förs in på mottagningen. Hammarström säger att de bär henne som en hoprullad matta och att de sedan håller henne under armarna.

11.28 Förhöret med Fredrik Hammarström avslutas.

11.29 Polismannen Rickard Falk kallas till sal nio.

Även Richard Falk tillfrågas om han störs av att ljudet spelas in under hans vittnesmål. Han säger att han störs av det men rätten beslutar att inspelningen får fortgå.

11.31 Åklagaren inleder.

11.32 Rickard Falk beskriver hur Anna Odell var så våldsam att de var tvungna att lägga henne ned i polisbilen. Han säger att han fick kämpa för att kontrollera henne i bilen. Vid Sankt Göran fick de hjälp av ytterligare poliser. Enligt Falk bar de in Anna Odell på mottagningen. Han beskriver Anna Odell som skrikig och gapig.

11.34 Åklagaren frågar om Anna Odell har pratat med Falk. Han säger att hon svor och att han uppfattade henne som "helt rabiat".

Åklagaren frågar hur hon förs in på mottagningen. Falk säger att Odell bärs och släpas in. Falk tillfrågas om hur lång tid det tar från det att Odell tas ur polisbilen tills dess att hon lägg i bälte. Falk uppskattar tiden till några minuter.

11.37 Claes Borgström tar över förhöret med Rickard Falk. Borgström frågar Falk om när de gjorde en anmälan. Falk säger att han inte vet när gjorde anmälan.

11.39 Falk tillfrågas om varför det står i en rapport att Odell stått på broröcket. Falk säger att han inte minns att han skulle ha sagt det eller sett Odell stå på broräcket.

11.41 Förhöret med Falk avslutas.

11.41 Rätten tar lunchpaus och återupptar förhandlingarna 13.00.

13.02 Rättegången återupptas med förhör av ett vittnen som arbetade och var närvarande när Anna Odell var blev lagd i bältessäng på S:t Görans sjukhus.

13.21 Vittnena beskriver Anna Odell som okontaktbar och hon gjorde motstånd. Ett av vittnena uppger vid förhöret att hon var orolig över att Odell hade råkat ut för händelse, någon form av övergrepp, som hade orsakat hennes tillstånd.

Vittnena beskriver en upprördhet över att Anna Odell spelade psykiskt sjuk. Enligt vittnena bedömdes Odells tillstånd som så allvarligt att personalstyrkan fick rikta hela sin uppmärksamhet mot henne.

13.48 Ingen av vittnena som tog emot Odell på S:t Görans sjukhus anser att det var märkligt att Odell hamnade i bältessängen eftersom hennes beteende signalerade psykos utan mer att hon hade en personlig störning med utåtagerande beteende. En läkare gör bedömningen att hon inte kan släppas ur handfängsel förens hon är placerad i bältessängen. Hon får även en injektion med lugnande medicin.

13.59 Claes Borgström undrar fortfarande om omständigheterna kring bältesläggningen och om något av vittnena ansåg att det var märkligt med bältesläggningen.

14.00 Rättegången tar en paus fram till klockan 15.00 då ytterligare ett vittne, läkaren som tog emot Odell, ska höras.

15.00 Förhandlingen återupptas. Rättens ordförande ringer upp läkaren Erik Skog som ska vittna via telefon.

15.01 Erik Skog avlägger vittnesed.

15.02 Åklagaren inleder förhöret och ber Skog berätta om sin kontakt med Anna Odell kvällen 21 januari. Läkaren berättar att Anna Odell gjorde motstånd när hon kom till mottagningen. Han försökte prata med Odell men upplevde inte att han fick någon kontakt med henne.

15.04 Läkaren beslutade om bältesläggning på grund av hennes beteende. Dels ansågs hon utgöra en fara för sig själv men också för personalen på mottagningen.

15.05 Läkaren berättar att han observerade Anna Odell under en minut innan han beslöt om bältesläggning. Hon ansågs självmordsbenägen på grund av sin tidigare sjukdomshistoria.

15.06 Läkaren berättar att han inte var närvarande under själva bältesläggningen.

15.07 Åklagaren frågar vilken medicin Anna Odell fick. Läkaren berättar att Odell gavs en injektion Stesolid. Odell har själv sagt att hon också fick tabletter vilket läkaren inte känner till.

Han berättar att han inte uppfattade att andra närvarande patienter påverkades av Anna Odell.

15.09 Åklagaren avslutar sitt förhör och lämnar över till Anna Odells advokat Claes Borgström. Han frågar läkaren hur Anna Odell bedömdes kunna skada sig själv. Läkaren svarade att hon hade kunnat dunka huvudet i väggen om hon inte las i bälte. Advokat Borgström ifrågasätter nödvändigheten i att lägga Odell i bälte.

15.11 Läkaren beskriver hur Anna Odell viftar armarna. Claes Borgström ifrågasätter hur Odell kunde vifta med armarna när hon ska ha haft handfängsel.

15.16 Advokat Borgström fortsätter fråga läkaren om det inte hade kunnat gå att avvakta med att lägga Anna Odell i bälte.

15.17 Claes Borgström frågar läkaren var informationen om att Odell skulle ha stått på broräcket kommer från. Läkaren svarar att det sannolikt kom från en sjuksköterska eller en mentalvårdare.

15.19 Förhöret med Erik Skog avslutas.

Rätten ringer upp läkare Sören Axelsson.

15.20 Sören Axelsson får avlägga vittnesed.

Åklagaren inleder förhöret med Axelsson.

15.21 Axelsson berättar att han kom till akutmottagningen där en för honom okänd kvinna låg i bälte. Han berättar att han hade stora svårigheter att få kontakt med Anna Odell. Enligt Axelsson ville hon inte på något sätt meddela sig. Även Axelsson uppfattade Odell som självmordsbenägen och utåtagerande.

15.23 Axelsson berättar att han uppfattade Odell som psykotisk. Hon höll för ansiktet och rabblade ramsor.

15.25 Åklagaren frågar om bältesläggning. Axelsson säger att han inte såg något alternativ till bältesläggningen.

Axelsson berättar att han ordnierade lugnande medicin till Odell.

15.26 Åklagaren frågar Axelsson om de tabletter hon uppger att hon fått.

Åklagaren frågar Axelsson vad de injektioner med Stesolid som Odell fått kostar vilket Axelsson slår upp. De injektionerna kostade 35 kronor.

15.29 Åklagaren är klar och Claes Borgström tar över.

15.30 Borgström frågar hur Odell kunde hålla för ansiktet när hon låg fastspänd i bälte. Axelsson säger att det är möjligt att vrida sig i bältet.

15.31 Läkaren får frågan om han övervägde att släppa bältet vilket han gjorde men bedömde som orimligt. Förhöret avslutas.

Rätten tar fem minuters paus eftersom Odell vill överlägga med sin advokat. Efter pausen är det dags för slutanföranden.

15.39 Förhandlingen återupptas.

Åklagaren inleder sitt slutanförande och går igenom de tre åtalspunkterna. Han säger att det handlar om en väldigt vanlig åtalspunkt, våldsamt motstånd, de två andra är väldigt ovanliga.

Åklagaren menar att det som hände var planerat av Anna Odell. Han anser att det är tveklöst att hon gjort sig skyldig till våldsamt motstånd. Straffvärdet bör vara högre eftersom hon har haft en plan med sitt agerande. Det handlar dock enligt åklagaren om bötesstraff.

När det gäller åtalspunkten falskt larm så finns undantag som gäller om den åtalade inte vetat om att handlingen är olaglig. Det undantaget ska, enligt åklagaren, tillämpas restriktivt. Straffrihet ska tillämpas vid lindriga brott. Åklagaren anser att Odell ska dömas för falskt larm.

Åklagaren yrkar på att Odell ska dömas även för oredligt förfarande. Åklagaren avslutar med att yrka på vilkorlig dom och böter alternativt ett strängt bötesstaff.

15.45 Advokat Claes Borgström får ordet och inleder sitt slutanförande. Borgström påpekar att domstolen ska ta hänsyn till motiv och syfte hos den som begår brottet. Borgström menar att Odell inte har haft som primärt syfte att begå en brottslig handling. Han menar att en vilkorlig dom därför inte kan vara aktuell. 

Borgström säger också anledningen till att fallet väckt så stor uppmärksamhet och motstånd är att Anna Odell är konstnär. Enligt Borgström skulle en liknande handlig av en journalist i syfte att avslöja ett missförhållande inte väcka samma motstånd. Han jämför med en artikelserie i Dagens Nyheter där journalister vänt sig till vårdmottagningar och uppgett att de varit sjuka, trots att de inte varit det, för att undersöka hur lätt det är att komma över antibiotika.

16.15 Anna Odell får ordet. Hon säger att hon inte sitter i rätten som en privatperson utan som konstnär. Hon menar att hennes syfte var att visa något i samhället som var fel eller värt att diskutera. Hon säger att hon vill ta ansvar för det hon gjort, men hon har gjort allt hon kunnat för att försäkra sig om att hon inte skulle begå något brott. Hon hade innan projektet fått försäkringar av en polis om att falsklarm inte anmäls av polisen. Hon säger att hon fått stöd av de patienter som befann sig på mottagningen den aktuella kvällen, och att aktionen därför inte bör ses som etiskt problematisk. "Skulle jag bli fälld försvinner den demokratiska rättighet där man kan visa på orättvisor i samhäller", säger Odell.

Hon håller med Borgström om att hon inte skulle ha suttit i rätten i dag om hon vore journalist.

Rätten avslutar därmed förhandlingarna. Dom meddelas 31 augusti 13.30.