حامد کرزی در ردیف اول نامزد های ریاست جمهوری

حامد کرزی، رئیس جمهور کنونی افغانستان، در صدر رقبای خود در انتخابات ریاست جمهوری ۲۰ اگست ۲۰۰۹ قرار دارد. تا حال ۱۷ در صد از آرا شمرده شده است، نتیجه شمارش بیانگر اعتماد ۴۵ در صد مردم به  حامد کرزی است. اولین رقیب وی داکتر عبداله عبداله تا حال با دریافت ۳۵ در صد رای آرا در ردیف دوم آمده است. گفته می شود که اگر هیچ یک از نامزد های ریاست جمهوری ۵۰ در صد آرا را بدست نیآورد، انتخابات جدیدی برگزار خواهد شد.