بازگشت Carl Bildtاز افغانستان و عقاید وی در مورد انتخابات اخیر

با گذشت دو هفته از بر گزاری انتخابات در افغانستان پنجاه در صد از کل آرا شمارش شده است. با وجود گزارش­هایی از تقلب­های انتخاباتی  در روز رای دهی وزیر امور خارجه سویدن، Carl Bildt، پروسه انتخابات را مثبت می داند. Carl Bildt  بعد از ملاقات اش با سه نامزد برجسته انتخابات ریاست جمهوری خوشبینی خود را نسبت به یک آینده مثبت در افغانستان ابراز کرد.