Ny minerallag stärker markägares rätt

Ny minerallag kan ge markägare större inflytande. Men gruvbolagen tycker inte om det nya lagförslaget.
Fler markägare än i dag ska kunna få del av vinsten vid gruvbrytning och industrin måste ta större hänsyn till natur och kulturmiljö. Tillståndsmyndigheten Bergstaten, med huvudkontor i Luleå, kommer fortsättningsvis ha en stark ställning i framtidens gruvfrågor. Det är en del av innehållet i ett förslag till ny minerallag som presenteras i början av nästa år. På många håll i Sverige har markägare protesterat mot att stora markområden mutats in för undersökningar. Enligt lagförslaget blir Bergstaten även i fortsättningen den myndighet som ger tillstånd för undersökningar och gruvverksamhet. Däremot ska Bergstaten ha närmare kontakt med berörda länstyrelser och kommuner i miljöfrågor. När det gäller ersättningar så är det i dag dom markägare som direkt berörs av gruvdrift som får en ekonomisk ersättning och då handlar det oftast om inlösen av mark. Gruvbolagen opponerar sig I förslaget till ny minerallag finns dessutom en ersättning som bygger på att alla markägare inom koncessionsområdet får en del av vinsten från den brutna malmen. Det handlar om 2 promille per år av värdet på den brutna malmen,och det finns uträkningar som visar att det skulle kunna ge markägarna c:a 6000 kronor per hektar och år. Men trots att den nya minerallagen bara gäller framtida gruvor så gillar inte gruvnäringen förslaget.