مسئلۀ امتیازات ویژه و محیط زیست در جلسه G20

جلسه G20 با شرکت وزرای مالیۀ کشورهای عضو که روز شنبه هفته گذشته در لندن پایان یافت با موافقت­ها و عدم موافقت­ها همراه بود. وزای دارائی ۲۰ کشوردر مورد کاهش پرداخت امتیازات ویژه به روسای بانک­ها هم نظر بودند، ولی ­بحث ها در مورد پرداخت مخارج کشو های روبه توسعه در پائین بردن تولید گازهای گلخانه یی به نتیجه نرسید.