ازدیاد بودجه صندوق بیمه های اجتماعی (شکیلا عیدی زاده)

در سال جاری Försäkringskassan ۹۵۰ میلیون کرون دریافت کرد تا امورکاری این اداره به خوبی به پیش برود. از یک سال بدین طرف دریافت بیمه هایی چون föräldrapening و bostadsbilägg مستلزم صرف زمانی طولانی بود. با اضافه شدن ۹۵۰ میلیون کرون در بودجه این اداره به عقیده وزیر بیمه های اجتماعی، Christina Husmark Persson، بعد از این اداره صندوق بیمه های اجتماعی خدمات بهتری به مردم ارائه خواهد کرد.

بعضی از نواقص در سیستم کنترول و رهبری صندوق بیمه های اجتماعی وجود داشت. بعد از بحث هایی که ما در بهار و تابستان سال جاری داشتیم، به این باور رسیدیم که با افزایش ۹۵۰ میلیون کرون مردم بتوانند بیمه­های خویش را به وقت دریافت کنند. وی اضافه می­کند که در سال آینده  ۶۰۰ میلیون دیگر به بودجه صندوق بیمه های اجتماعی افزود می شود.

shakila.edizada@sr.se