Stockholm

Koloniarrenden stridsfråga i stadshuset

Den rödgröna oppositionen i Stockholms stadshus vill att frågan om nya arrendeavtal för kollonilotterna utreds mer. Opositionen menar att det finns en osäkerhet i att arrendet för de 25- åriga avtalen ska omförhandlas vart femte år.

Majoriteten menar dock att det är rimligt att arrendet omprövas vart femte år - beslutet om det nya avtalen tas nu troligen vid kommande fullmäktige, enligt den styrande majoriteten.