Kan en världsregering rädda klimatet? -diskutera vidare med Folke Tersman

I dagens program fick vi besök av, professor i praktisk filosofi vid Uppsala universitet och författare till boken( en filosofisk debattbok om hur vi kan rädda vårt klimat ). Även om dagens miljöproblem till största delen handlar om naturvetenskapliga mekanismer så har vi all anledning att också diskutera vilka mänskliga värderingar och handlingar som ligger bakom klimatkrisen, menar Folke, som i sin bok tex diskuterar om ansvaret för jordens framtid är individuellt eller kollektivt, vilka som är människans innersta drivkrafter och om vi är beredda att ändra vår livsföring för att stoppa utarmningen av vår jord.

Han presenterar också idén om ensom han tror kommer att bli nödvändig för att möta klimathotet. När egennyttiga nationer samspelar kan de ge upphov till ett resultat som är sämre för alla jämfört med om de hade valt något annat alternativ. Det ser vi många exempel på i förhandlingarna om klimatet men också när det gäller rovdrift på naturresurser eller fiskebeståndet i världen osv.

Tanken är att när egennyttiga nationer samspelar kan de ge upphov till ett resultat som är sämre för alla, jämfört med om de hade valt något annat alternativ. Det ser vi många exempel på i förhandlingarna om klimatet men också när det gäller rovdrift på naturresurser eller fiskebeståndet i världen osv. Det är mycket förhandlingar, men eftersom alla ser till sina egna intressen så händer det inte så mycket, säger Folke.

Ett sätt att möta detta klassiska filosofiska dilemma ( som bland annat brukar kallas för ) skulle vara att etablera kraftfulla politiska institutioner på överstatlig och kanske tom global nivå. I slutänden tror jag att en världsregering är ofrånkomlig. Det kommer att dröja länge innan något sådant blir allvar, men vi kan ta steg i den riktningen, tex genom att eteablera en demokratisk folkförsamling vid FN som skulle kunna bli ett forum för de viktiga diskussionerna om hur bördorna för kampen för klimatet skall fördelas och hur kan en rättvis strategi för detta se ut?

I programmet fick Folke, som också varit medlem i etikrådet på Karolinska Institutet, frågor om hur han ser på forskarnas roll och ansvar. Kan man, som tex James Hansen, vara klimatforskare på dagtid och klimataktivist på kvällen? Jo, att enstaka personer gör på det sättet spelar nog ingen större roll, även om han tror att en forskare kan få större genomslag genom traditionellt vetenskapligt arbete än genom enstaka manifestationer. Men han tycker också att klimatdebatten är speciell och kräver extra eftertanke, eftersom den är så laddad och kryddad med misstänksamhet och ryktesspridning.

Jag tror på arbetsdelning- att folk har olika roller. Forskarnas roll, där de kan göra mest nytta, är i de sammanhang när man för fram forskningsresultaten. Att envist och pedagogiskt försöka få ut dem till allmänheten, inte bara till andra forskarkollegor, eller till beslutsfattare.

Han menar också att forskningsråden bör tänka på att stödja även forskning som utmanar det stora samförståndet som finns bland klimatforskare, "om det finns skickliga sådana forskare".

För att vi alla ska förstå att det här är forskningsresultat som inte är partiska, som inte kommit fram för att de tjänar några syften, utan att det är forskningsresultat som kommit fram genom ett opartiskt kunskapssökande, vilket förutsätter att olika, motstridiga hypoteser prövas.

Slutligen tycker Folke Tersman att alla som kan påverka mer har ett större ansvar, eftersom deras handlingar kan få större konsekvenser. I klimatdebatten tex tycker han att forskarna har ett stort ansvar att gå ut ock kommunicera direkt med allmänheten.

Jag tycker att forskarna har ett stort ansvar att gå ut i debatten och skriva böcker, artiklar och gå ut och bemöta de invändningar som finns tex i dagspressen. Att rikta sig till allmänheten, som ju slutligen är de som kan bestämma om de här frågorna.

Innan vi skiljdes lovade Folke Tersman helt följdriktigt att också titta in här på Klotets blogg och svara på frågor och diskutera era kommentarer.

Du kan lyssna på samtalet med honom i Veckans program uppe till vänster.