Mycket låga grundvattennivåer i oktober

Grundvattennivåerna i stora delar av Uppland mycket under de normala. De visar oktobermätningarna från Sveriges geologiska undersökning SGU.
De låga vattennivåerna kan medföra problem med vattentillgången i grävda brunnar och risk för saltvattenproblem i djupa bergborrade brunnar. Främst längs upplandskusten.