Stora protester mot 60 vindsnurror i Kattegatt

På tisdagen inleder miljödomstolen en förhandling i Varberg om Göteborg energis ansökan att bygga en havsbaserad vindkraftspark med 60 vindsnurror på Fladen i Kattegatt. Många som har yttrat sig, både myndigheter och kommuner, har sagt nej till projektet.
På tisdagen går också Artdatabanken vid Lantbruksuniversitetet och tre miljöorganisationer, Naturskyddsföreningen, Sveriges ornitologiska förening och Världsnaturfonden ut i en gemensam protest mot planerna. – Vi tycker att Fladen är en sådan unik miljö där det finns så många höga naturvärden att det vore olämpligt att placera vindkraftverk på detta område, säger Åsa Andersson, marinbiolog på Världsnaturfonden. Projektledaren försvarar placeringen Men Mats Carlsson som är projektledare för vindkraftsutbyggnaden på det kommunala energibolaget Göteborg energi försvarar placeringen. – Fladen är ett område som i en rapport från maj 2001, utgiven av Energimyndigheten, tillsammans med andra så kallade utsjöbankar föreslås som lämpliga för storskalig havsbaserad vindkraft, säger han. Men vad har ni utrett för andra alternativ? – Vi har tittat på en hel del områden längs västkusten, men de områdena är av olika skäl sämre än Fladen. Hotar fiskens lekplats Sällan är motstående intressen mer tydliga än här. För Energimyndigheten är Fladen lämpligt för att det är grunt och för att det blåser mycket där. För naturvården är utsjöbankarna viktiga lek- och reproduktionsområden för fisk. Fladen är också ett viktigt fågelområde med bland annat tordmule och sillgrissla. I dag är kunskapen om vindkraftens effekter på havsmiljön för dålig, anser Åsa Andersson. – En sådan här vindkraftspark skulle kunna riskera att påverka till exempel fisk som reagerar på ljud. Den skulle även kunna utgöra ett hinder för fågel som övervintrar och söker föda i området, säger hon. Nu har man ju från statsmakterna sagt att man vill bygga ut vindkraften, och energibolagen vill ha grunda områden. Vad ser du då för alternativ? – Det som behövs är en heltäckande, övergripande nationell planeringsprocess för hur man ska hantera vindkraftsutbyggnaden, säger Åsa Andersson. Äventyrar skyddat område Fladen har av Naturvårdsverket föreslagits ingå i EU:s naturnätverk Natura 2000 och verket anser att en exploatering skulle förstöra Fladens värde som skyddat område. Men Mats Carlsson vid Göteborg energi tror att det både går att bygga och behålla naturvärdena. – Vi har ju den uppfattningen att detta är förenliga intressen, både de höga naturvärdena som finns därute och en vindkraftsetablering är förenlig. Vi tar ju trots allt en väldigt liten del av den bottenyta som finns där ute i anspråk. Regeringen bestämmer i slutänden Miljödomstolen ska ta ställning och yttra sig till regeringen som sedan fattar det slutliga beslutet om man ska tillåta en vindkraftspark på en av de mest värdefulla utsjöbankarna längs den svenska kusten. – Vi förväntar oss att både miljödomstolen och regeringen tar hänsyn till dessa starka naturvårdsintressen inom området och säger nej till en utbyggnad på Fladen, säger Åsa Andersson på Världsnaturfonden.
Ingrid Gustavsson ingrid.gustavsson@sr.se