SKB ifrågasätter Klotets rapportering

I ett inlägg på nätsidan Second Opinion med rubriken skriver nätsidans VD Mats Olin på uppdrag av SKB: "I Vetenskapsradions inslag talas det också om att en opublicerad rapport från Svensk Kärnbränslehantering (SKB) skulle ha kommit fram till liknande slutsatser om kopparkorrosion.
- Det går inte att dra sådana slutsatser från vår rapport, säger Christina Lilja som är ansvarig för kopparfrågor på SKB."

Klotet publicerar därför ett citat ur SKBs ej sedan 3 år offentliggjorda rapport som vi byggt vår rapportering på: "First of all a surprisingly high content of Cu was found even within the 1st cm indicating that Cu corrosion a) occurred and b) led to penetration of Cu into the bentonite. Even the 50 mg/kg which were observed in the ‘40 mm sample’ likely result from Cu migration (Wyoming bentonites commonly are poor in Cu)."

I Vetenskapsradions nyhetsrapportering i onsdags sa vår reporter Pelle Zettersten: "Vetenskapsradion har också tagit del av en ännu inte publicerad rapport från SKB:s egna forskare som visar på kopparkorrosion. Den studien gjordes redan 2006, men har ännu inte offentliggjorts."

Det vore mycket intressant att få veta hur Christina Lilja på SKB menar att ovanstående citat ska tolkas, annat än att a) kopparkorrossion uppkommit och b) lett till inträngande i bentonitleran. Vi på Klotet ser fram emot att SKB återkommer till oss med bevis för sina påståenden, vi har hittills intervjuat SKBs forskningschef Peter Wickberg inför våra sändningar.

Second Opinion skjuter också in sig på att en tidigare studie av forskargruppen vid KTH, inte upprepats av andra forskare. Det är helt riktigt att nya vetenskapliga rön måste upprepas av oberoende forskargrupper, innan man kan vara säker på deras värde. Därför har vi både i Vetenskapsradions nyheter och i Klotets sändning låtit professor Willis Forsling på Kärnavfallsrådet höras med just de invändningarna, eller citerat honom kring detta.

Studien om kopparkorrosion, publicerad i en vetenskaplig tidskrift med Peer review-förfarande, måste naturligtvis nu prövas av oberoende forskare. Vi på Klotet kommer att fortsätta vår granskning av hur oberoende den kärnbränsleförvarsforskning som hittills gjorts i Sverige egentligen är. SKB har lagt ned stora resurser på sitt koncept med kopparkapslar insvepta i bentonitlera och förvarade på 500 meters djup. Och för att citera Willis Forsling: "Om den nya studien visar sig stämma, så måste hela det svenska (och finska) konceptet göras om".