هرتا مولر برندۀ نوبل ادبی سال ۲۰۰۹

آکادمی ادبیات:

«جایزۀ نوبل ادبیات سال ۲۰۰۹ به نویسندۀ آلمانی هرتا مولر تعلق می­گیرد برای ایجاز شاعرانه و صراحت نثرش که چهره­نگار عرصۀ بی­خانمانی­هاست.»