Kulturella renhetslagar?

Konst och kultur är två olika saker som ofta rörs ihop. Ungefär som när man använder orden stat och samhälle som synonymer fastän de inte är det. Konstbegreppet avserde olika konstarterna. Kultur alla de livsmönster, värderingar och traditioner som förs vidare från generation till generation. Det handlar om konst, språk, människosyn, religion och alla andra aspekter av det mänskliga livet som ligger till grund för det samhälle vi lever i och har ett gemensamt ansvar för.

För att tydliggöra denna skillnad har exempel på kulturbegreppets bredd länge stått inskrivna i direktiven för Statens kulturråd, som varje år delar ut bidrag till landets kulturtidskrifter. Det har inneburit att inte bara rena konst- och litteraturtidskrifter har beviljats bidrag, utan också mer samhällsdebatterande tidskrifter som feministiska Bang och tidningen Expo, som granskar extremhögern i Sverige.

I den nya kulturpropositionen föreslår regeringen att stödet ska göras om så att det i fortsättningen bara ges till renodlade kulturtidskrifter, med vilket man menar sådana som ägnar sig åt konst och inget annat. De båda begreppen har här alltså blivit synonyma. Rent konkret så innebär det att kanske ungefär hälften av landets alla kulturtidskrifter riskerar att bli utan bidrag från och med nästa år. Många av dem kommer sannolikt att tvingas lägga ned.

Samhällsmagasinet Arena och antirastiska Mana är två av de tidskrifter som riskerar att bli av med sina bidrag. Båda har en tydlig politisk profil. I senaste numret av Arena fortsätter man att diskutera socialdemokratins kris. Man granskar också Barack Obamas politik under hans första tio månader i Vita huset och ägnar ett stort temablock åt Rwanda efter folkmordet. I nya Mana reser man till Irak för att diskutera svensk flyktingpolitik med tvångsavisade flyktingar.

Samtidigt rymmer bägge tidningar ett stort antal artiklar av mer allmänt kulturkritisk karaktär, och recensionsavdelningar som diskuterar litteratur ur perspektiv som vanligen inte anläggs på dagspressens kultursidor.

Denna blandning av kultur, politik och allmänna samhällsfrågor är rätt typiskför den svenska tidskriftsscenen. Varför vill man ändra på det? Vad tidskrifterna framför allt tillför är mångfald och fördjupning i olika ämnen. Deras roll för den offentliga debatten kan knappast överskattas. Särskilt inte med tanke på de stora strukturomvandlingar som dagspressen genomgår i dag, där trenden hela tiden går motstörre likriktning och kortare artiklar med allt mindre utrymme för analys och eftertanke. Varför inte framhålla just mångfald och fördjupning som kulturtidskrifternas uppdrag, istället för att försöka inrätta något slags kulturella renhetslagar?

Sådana försök att dra upp gränser mellan det ena och det andra är ändå dömda att misslyckas, vilket den ambitiösa filosofi- och litteraturtidskriften Gläntas nya nummer är ett bra exempel på. Glänta tillhör antagligen den kategori rena kulturtidskrifter som också i fortsättningen lärsitta tryggt i båten. Ändå är temat för det nya numret någonting helt annat - nämligen sport. På 150 sidor avhandlas ingenting annat än just sport. Gamla sporter, unga sporter och helt nya sporter som diktats ihop av inbjudna skribenter. Man läser idrottsliga trender i ljuset av Gilles Deleuze och reflekterar kring idrottandets sinnliga skönhetsaspekter. Man viker också ett tiotal sidor åt en kuriös studie utförd av tre tyska kognitionsforskare som, såvitt jag förstår på fullt allvar, kritiserar fotbollslandslaget för att sitta fast i gamla aristoteliska föreställningar om bollens rörelsemängd. För att få in den i mål lite oftare skulle spelarna behöva uppdatera sina kunskaper i elementär newtonsk mekanik.

Det är ett ovanligt nummer, kul och intressant. Frågan är bara om Glänta också framöver kommer våga ta ut svängarna på det viset? Eller för att dra det hela till sin spets: kommer kulturtidskrifterna över huvud taget våga analysera idéinnehållet i en roman, eller måste de hålla sig till diskussioner om språk och form för att vara på den säkra sidan?

Av alla tidskrifter är det just de renodlade kulturtidskrifterna som visat sig ha svårast att stå på egna ben. De senaste åren har de gått i graven på löpande band: tidskrifter som Bonniers Litterära Magasin, Res Publica och Artes finns inte längre. Ett smalare kulturtidskriftsbegrepp skulle alltsågynna de mest behövande, som får mer pengar att dela på.Vilket i och för sig är bra. Tidskrifter som ägnar sig åt konst och kritik behövs. Men det behövs också tidskrifter som bevakar angelägna samhällsfrågor. Måste man verkligen välja? Ingen har bett om stramare regler, och anslagen kommer heller inte att minska. Vad som borde diskuteras är stödets storlek snarare än utformning.

Produktionsstödet för kulturtidskrifter uppgick i fjol till 17 miljoner kronor. Det har legat på ungefär samma nivå de senaste tio åren. Under samma period har stödet till idrottsrörelsen nästan fyrdubblats, och ligger idag på svindlande 1,9 miljarder kronor.Visst är också idrotten viktig, men var finns proportionerna i det hela?

En tanke som kanske någon gång vore värd att leka med, bara på skoj så där, i teorin, är om det kanske ändå inte vore värt att ta någon liten ynka procent av Riksidrottsförbundets alla heliga stödmiljarder och lägga på kulturen, så att vi även i framtiden kan ha en rik tidskriftsflora med plats för såväl konstkritik som samhällsdebatt.

Fabian Kastner