کنگره ی حزب سوسیال دموکرات

در جلسه ی امروز کنگره ی حزب سوسیال دموکرات شش عضو جدید برای کمیسیون اجرایی حزب که بالاترین  نهاد تصمیم گیری درحزب است، انتخاب شدند. Ylva Johansson, Anneli Hulthén Carin Jämtin, Tomas Eneroth, Mikael Damberg, Peter Hultqvist.
کنگره ی حزب سوسیال دموکرات سوئد که از روزچهارشنبه دراستکهلم آغازشده و تا روز یکشنبه ادامه خواهدداشت، ایجاد اشتغال را به عنوان یکی از مهم ترین برنامه های خود معرفی کرده است. مونا سالین، رهبر حزب درسخنان خود هنگام گشایش کنگره براین امر تاکیدکرد که کار و ایجاد اشتغال از مهم  ترین برنامه های حزب است و ابتکار پرداختن به آن را هرگزازدست نخواهدداد.
یکی  از مسائلی که روزگذشته در کنگره به تصویب رسید، حضور نیروهای نظامی سوئد در افغانستان بود.  دربحثی که دراین مورد درکنگره انجام شد Maj-Britt Theorin با تکیه برگفته ای از اولوف پالمه از رهبران پیشین حزب که گفته بود نمی توان روستایی را با بمباران کردن آن نجات داد، خواستار رعایت جهت گیری صلح آمیز او شد و گفت که سربازان سوئدی را به خانه برگردانید. اما Jan Eliasson از وزرای پیشین امورخارجه به عنوان موافق حضورنیروهای سوئد درافغانستان بر نتایج این حضور تاکیدکرد که می تواند مانع قدرت یابی بیشتر نیروهای طالبان شود و ازایجاد آینده ای تاریک برای افغانستان جلوگیری کند.