پاسخ منفی باوجود سابقه زندان سیاسی طولانی

کیومرث کاووسی فر ازجمله پناهجویان ایرانی ست که بیش از چهارسال است که در سوئد زندگی می کند. او از اداره مهاجرت در یوله پاسخ منفی گرفته و دادگاه امورمهاجرت نیز این حکم را تاییدکرده است. باتوجه به گذراندن نزدیک به ۱۷ سال درزندان و همچنین اعدام برادر و دو تن از برادرزاده هایش به دلیل فعالیت های سیاسی و عدم امکان ادامه ی زندگی درایران، ازکشورخارج شده و خود را به سوئد رسانده است.

  

او خود را شاعر، نویسنده و نقاشی انقلابی و مبارز می داند و علاوه بر مجموعه شعری که در سوئد به چاپ رسانده، آثار نقاشی و طراحی خود را نیز در سایت های مختلف و از جمله چیستامهر قرارداده است.درخواست کیومرث کاووسی فر برای دریافت اجازه اقامت پس از پاسخ منفی ازاداره مهاجرت یوله، به دادگاه امورمهاجرت برده می شود. دراین دادگاه یک قاضی که ریاست دادگاه را به عهده دارد و سه نفراز مردم عادی که Nämndemän نامیده می شوند و یکی از آنها هموطن کیومرث کاووسی فر است ، به پرونده اش رسیدگی می کنند. دادگاه حکم صادره از سوی اداره مهاجرت را تایید می کند. این درحالی ست که اوا حدادی، وکیل کیومرث کاووسی فرمی گوید که نسبت به رای مثبت دادگاه بسیارخوش بین بود.
  اوا حدادی سوئدی ست، اما به فارسی صحبت می کند. او در پاسخ به پرسش من درمورد این که باتوجه به تصمیم دادگاه، آیا امکان درخواست مجدد ازاداره ی مهاجرت یا راه دیگری برای او وجود دارد، پاسخ مثبت می دهد، گرچه به دشواری آن نیز اشاره می کند. 
با اداره ی مهاجرت تماس می گیرم. مسئولان و کارکنان این اداره به دلیل وظیفه ی حفظ اسرار، مجاز به گفتگو درباره ی شخص بخصوص و یا پرونده ی مشخصی نیستند و ازهمین رو مسئول پرونده کیومرث کاووسی فردراداره مهاجرت یوله، Jonas Nääs حاضربه گفتگونمی شود و به جای خود رئیس روابط عمومی اداره مهاجرت Johan Rahm را معرفی می کند. از یوهان رام می پرسم چرا کسی که حدود ۱۷ سال به دلیل سیاسی زندانی بوده، برادر و برادرزاده هایش به دلایل سیاسی اعدام شده اند و بازگشتش به ایران نیزباخطراتی جدی همراه است، نمی تواند اجازه ی اقامت دریافت کند؟
یوهان رام می گوید کسی که درصورت اخراج با خطرزندان به دلیل فعالیت های سیاسی روبروباشد،  باید مورد محافظت قرارگیرد و به پرونده اش رسیدگی شود. یوهان رام باوجود چنین اظهاراتی، اما از دادن پاسخ به مورد کیومرث کاووسی فر به دلیل حفظ اسرار، خودداری می کند. ازاو درمورد گله ی برخی از پناهجویان می پرسم که می گویند عملکرد کارکنان اداره مهاجرت دررسیدگی به پرونده ها یکسان نیست و می تواند برای پناهجویان نتایج بسیارمتفاوتی داشته باشد. او چنین امری را ردمی کند و به جمعی بودن تصمیم گیری ها اشاره می کند. او می گوید که درجریان تصمیم گیری درمورد هرپرونده حداقل دو نفرسهیم هستند و درصورت نیاز کارکنان دیگرو کارشناسان مربوط به کشورپناهجو یا کارشناسان امور حقوقی نیز به آنها کمک می کنند. اما اوا حدادی، وجود چنین وضعیتی را در برخی موارد تایید می کند.
درچنین شرایطی کیومرث کاووسی فر ازآینده ای می گوید که برایش روشن نیست.