Uppsalarevisor varnas

En revisor i Uppsala har tilldelats en varning av Revisorsnämnden. Enligt nämnden har mannen åsidosatt sina skyldigheter som revisor på flera olika sätt.

Nämnden konstaterar bland annat att revisorns dokumentation och granskningar av flera bolag har varit mycket bristfälliga.

Dessutom ifrågasätts revisorns opartiskhet och självständighet, efter att han närvarat vid bolagets styrelsemöten vid flera tillfällen, utan att hans uppdrag motiverade detta.

Nämnden menar att bristerna är mycket allvarliga och tilldelar därför revisorn en varning.