کنگرۀ حزب سوسیال دمکرات سوئد و سیاست خارجی

طاهر جام برسنگ

در پژواک روز گذشته گفتگوئی شنیدیم با مریم یزدانفر، عضو جوان پارلمانی حزب سوسیال­دمکرات سوئد دربارۀ مسائلی که در کنگرۀ اخیر این حزب گذشت. این گفتگو به سیاست داخلی این حزب اختصاص داشت. در پژواک امروز این بحث را در زمینۀ مسائل مربوط به سیاست خارجی پی می­گیریم. سوئد سال­هاست که رابطه­اش را با کشورهای درگیر اختناق و دیکتاتوری بر مبنای سیاست دیالوگ انتقادی پیش می­برد. مریم یزدانفر معتقد است که این سیاست طی سال­ها تاثیر خاصی نداشته است.

مریم یزدانفر:
«من امیدوارم که در کنگره دربارۀ این قانون بین­المللی که تاکید دارد که هر کشوری مستقل است و جهان اجازۀ دخالت در امور داخلی آن را ندارد بحث کند.»
یزدانفر افزود این یک قانون قدیمی است که شاید صد یا پنجاه سال پیش کارائی داشته اما در شرایط فعلی که رژیم­هایی هستند که به مردم خود فشار وارد می­کنند. چنین رژیم­هائی هم فقط در ایران نیستند. در برمه، آچه و مثلا همین طالبان در افغانستان. جهان نباید اجازه دهند فشار بر مردم از طرف چنین رژیم­هائی ادامه پیدا کند.
یزدانفر در زمینۀ دیالوگ انتقادی با جمهوری اسلامی ایران ضمن ناکارا بودن چنین سیاستی گفت در زمینۀ ایران، امروز جهانیان متوجۀ فعالیت هسته­ای این دولت هستند و همزمان حقوق بشر بطور دائم در این کشور در حال نقض شدن است. جهان و سوئد باید در رابطه با ایران بیشتر مسئلۀ نقض حقوق بشر در ایران را باید مورد تاکید قرار دهند. چه اگر دولتی دموکرات و صلح­طلب در این کشور روی کار بیاید خود بخود مسئلۀ فعالیت­های هسته­ای آن هم حل می­شود.

taher.jambarsang@sr.se