همبستگی جوانان ایرانی مقیم استکهلم به مناسبت سیزده آبان روز دانش آموز

آنچنانکه پیش از این در خبرها آمد شماری از ایرانیان مقیم استکهلم برای حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران در روز چهارشنبه چهار نوامبر در میدان مرکزی شهر و پس از آن در دانشکده فنی استکهلم KTH راهپیمایی و تجمع کردند. در ایران نیز در بسیاری از شهرها مردم به خیابانها آمدند که در برخی از خیابانهای مرکزی شهر های بزرگ ماموران امنیتی و لباس شخصی ها به اجتماع مردم حمله کرده و به سوی آنها گاز اشک آور شلیک کردند. عده ای نیز در این درگیری ها دستگیر شدند و از سرنوشتشان اطلاعی در دست نیست.

همچنین در بسیاری از دیگر شهر های دنیا ایرانیان به حمایت از جنبش آزادی خواهی مردم ایران به تجمع و راهپیمایی پرداختند. یکی از جوانان ایرانی مقیم استکهلم که در تظاهرات و تجمع مردم در دانشکده فنی استکهلم به حمایت از جنبش اعتراضی مردم ایران شرکت داشت، هلیا ریاضت است. وی در گفتگویی با پژواک از حضور گسترده جوانان در این گردهمایی می گوید. همچنین از شرکت فعال بستگان خود در راهپیمایی ها در ایران سخن می گوید. می توانید این گفتگو را در فایل صوتی زیر بشنوید.