بدلیل قطع کامپیوتر بیماران بدون دارو ماندند

روز گذشته بدلیل اشتباهی که در سیستم شبکه کامپیوتری مربوط به ثبت نسخه های پزشکی در داروخانه سوئد رخ داده بود، بسیاری از بیماران از دریافت داروهای مورد نیاز خود محروم ماندند. آن ماری اکلوند رئیس داروخانه فالکن در استرمالم در استکهلم می گوید تا ساعت سه بعد ازظهر هم هنوز امکان فرستادن نسخه از طریق پست الکتونیکی وجود نداشت. اما در ساعت پنج بعد از ظهر این مشکل رفع شد و مردم توانستند دارو های مورد نیازشان را از داروخانه دریافت کنند.