کمک هزینه برای زنان باردار و همچنین خویشاوند نزدیک شخص متوفی

کمیته دولتی تحقیق در باره توانایی شغلی statliga arbetsförmågeutredningen دو پیشنهاد جدید ارائه کرده است.

یکی کمک هزینه برای زنان باردار gravididitetspenning و دیگری کمک هزینه برای خویشاوند نزدیک شخص متوفی. Närståendepening

بر اساس این دو پیشنهاد، زنان باردار می توانند به مدت سی روز پیش از تاریخ برآورد شده وضع حملشان، از کمک هزینه بیماری که به میزان کمک هزینه والدین برای نگاه داری از فرزند است، استفاده کنند.

همچنین اشخاصی که خویشاوند نزدیک خود را از دست داده اند، می توانند بر اساس این پیشنهاد به مدت ده روز کمک هزینه دریافت کنند. کمک هزینه برای خویشاوند نزدیک شخص متوفی närståendepening

 به اشخاصی که یکی از والدین، همسر، ویا فرزند خود را از دست داده اند، تعلق می گیرد. به نوشته روزنامه داگنز نی هتر این پیشنهاد امروز تحویل دولت داده خواهد شد.