جایزه ی ادبی آوگوست

جایزه ی ادبی آوگوست  Augustpris که یکی از مهم ترین جوایز ادبی در سوئداست و هرسال به نویسندگانی در رشته های ادبی، تحقیقی و کتاب کودکان اهدامی شود، روزگذشته به برندگان داده شد. این جایزه در زمینه ی ادبی به Steve Sem-Sandberg برای رمان  فقیران لوژ  De fattiga i Lodz، در زمینه ی تحقیق به  Brutus Östling  برای کتاب Att överleva dagen  که حکایت مصور زندگی روزانه ی پرندگان است  و در زمینه ی کتاب کودک نیز به نویسندگان کتاب Skriv om och om igen  یعنی Ylva Karlsson, Katarina Kuick, Sara Lundberg  و Lilian Bäckman  تعلق گرفت.