Östhammar önskar bidrag

Östhammars kommun ansöker om att få cirka 1,7 miljoner kronor från Miljödepartementets Kärnavfallsfond för utbildningsinsatser inför det planerade slutförvaret av kärnavfall.  

Kommunen menar att utbildningsinsatser behövs dels inom kommunens egen verksamhet, men också för att öka delaktigheten hos ideella organisationer, skolor och grannkommuner med intresse av slutförvarsfrågan.

Kommunen har tidigare beviljats ett bidrag på 5 miljoner kronor av Strålsäkerhetsmyndigheten för samma ändamål.