VG-regionen

Får pengar till kulturvård

Västra Götaland har tilldelats 11 miljoner kronor för kulturmiljövård under 2010 av Riksantikvarieämbetet.

Kulturmiljövårdsanslaget används framför allt till vård av och information om kulturhistoriskt värdefulla byggnader och fornlämningar.

Länsstyrelserna fördelar cirka 75% av anslaget till olika vårdinsatser och då främst till den skyddade bebyggelsen som K-märkta hus.

Insatserna ska medverka till att kulturhistoriska värden bevaras och tillgängliggörs.