Så gick undersökningen till

Vi skickade mejl till medlemmar i Teaterförbundet och bad dem svara på frågor om sexuella trakasserier. Men detta är inget samarbete med Teaterförbundet. SR Ekot är den enda som har insyn i och kontroll över undersökningen. SR Ekot har enbart förbundit sig att förstöra mailadresserna när undersökningen väl är klar.

Vi skickade alltså mejl till medlemmar i Teaterförbundet och bad dem svara på frågor om sexuella trakasserier. Det är en grupp som innehåller de flesta yreksgrupper inom scenkonsten, allt från skådespelare och regissörer till tekniker och maskörer.

Vi förklarade i mejlet vad vi menar med sexuella trakasserier och följer i princip Diskrimineringsombudsmannens syn på vad det är. Så här skrev vi:

"Vad är sexuella trakasserier?

Diskrimineringsombudsmannen, DO, skriver att ett trakasseri är ett uppträdande som gör att den som utsätts för det känner sig förolämpad, hotad, kränkt eller illa behandlad.

Sexuella trakasserier är helt enkelt trakasserier av sexuell natur. Det kan handla om beröringar, tafsningar, skämt, förslag, blickar, jargong eller bilder som är sexuellt anspelande.

Sexuella trakasserier är ovälkomna och det är den som är utsatt som avgör vad som är kränkande och vad som gör att arbetsplatsen inte känns trygg."

Resultatet på enkäten baserar sig på 1 672 svar. Det kan inte kallas för en exakt beskrivning av hur det står till med sexuella trakasserier hos alla de människor som arbetar inom scenkonstområdet, för att hävda det krävs svar från alla som arbetar inom scenkonsten, och det är många.

Arbetsgivarorganisationen Svensk Scenkonst räknar med att det finns cirka 12 000 personer inom scenkonstbranschen, och att det i grunden finns cirka 6 000 årsverken. Svensk scenkonst räknar då också med arbetsplatser bland annat inom symfoniorkestrar och länsmusiken, den typen av arbetsplatser är inte med i den här undersökningen, på dessa arbetsplatser verkar ett annat fackförbund, SYMF.

Alla inom scenkonsten är heller inte organiserade inom ett fackförbund, så många scenkonstarbetare har inte kunnat nås genom ett fackförbund

Teaterförbundet har 8 332 medlemmar och alla har inte lämnat sina mejladresser hos förbundet. 4 477 mejl gick iväg från oss. Vi fick något fler svar än de 1 672 som resultaten baseras på, men vi har efter genomgång av varje post sållat bort en del av svaren. Som ett exempel har vi tagit bort fall där den som svarade blivit sexuellt trakasserade utanför arbetslivet, det var dock inte många, nästan alla som svarade förstod att detta rörde vad som hänt på jobbet. Vi hittade också några svar som på olika sätt var ofullkomliga eller motsägelsefulla, de svaren togs bort.

Det här är i grunden en beskrivning av hur det står till hos de som har svarat på enkäten. Mycket pekar dock på att det är en bra bild av problemet yrkeskåren. Den könsmässiga svarsfrekvensen stämmer. Av de som svarat är 43,3 procent män och 56,7 procent kvinnor, bland Teaterförbundets medlemmar är 44 procent män och 56 procent kvinnor. Svarsfrekvensen är också vägd mot andelen medlemmar i Teaterförbundets olika yrkesgrupper som fått enkäten och andelen som svarat på enkäten stämmer överens överens med yrkesgruppens andel av antalet medlemmar i Teaterförbundet. SR Ekot påstår att detta är en relevant bild av hur det står till på arbetsplatserna inom scenkonsten där Teaterförbundets medlemmar jobbar.

Tänk dock på när ni läser siffrorna att olika frågor har olika antal svarande. Portalfrågan om man har varit utsatt för sexuella trakasserier har 1 672 svarande. När det sedan bryts upp på exempelvis kön eller yrke så blir antalet svarande mindre. Ju mindre en grupp är desto svårare är det att kunna påstå något generellt. Antalet dramaturger som svarat är till exempel 14 och det blir svårt att kunna använda dessa svar till att säga något generellt om just svenska dramaturgers vardag. Vi tycker att man då ska lyssna och läsa det som att vi funnit exempel på, eller fall.

Sen kan man diskutera om de som svarat på enkäten i högre grad varit utsatta för sexuella trakasserier än de som inte svarat. Valet att svara på enkäten eller att inte svara på den görs i stunden, så man skulle i alla fall kunna anta att de som valt att svara åtminstone är mer intresserade av frågan. Ett ev större intresse för frågan får dock antas kunna vara av mångskiftande karaktär. Det skulle kunna handla om att man varit utsatt, att man tycker frågan är viktig, att man tycker det är viktigt att svara att man inte blivit utsatt med mera. Det går inte att veta, men det skulle lättare kunna bedömas om fler stora undersökningar om sexuella trakasserier inom scenkonstområdet blir gjorda.

Det finns en liten felkälla. Det fanns svar som kom från samma mejladress. Underökningen görs via ett data program som håller reda på att det äer unika svar som kommt in så detta upptäcks enkelt. Det ska inte vara så, varje svar ska komma från en unik mejladress, i och med att det är unika individer som bjudits in att svara på enkäten. Förklaringen är att några individer som uppfattat att det var en viktig undersökning har uppmanat de andra på arbetsplatsen att svara och vidarebefordrat sin egen inbjudan till de andra vilket gjort att flera har svarat från samma adress, ungefär som att kopiera en inbjudan till en fest på slottet så att många kan gå. Efter personlig kontakt med det fåtal som gjort så här, så pekar dock allt på att det faktiskt är olika individer som svarat, som också jobbar på en teater och som är medlemmar i Teaterförbundet. Vi har ändå valt att radera de 17 som vi kunnat hitta på det sättet helt, inget av de svaren räknas med i undersökningen.

Detta är dock en undersökning byggd på att man har kunnat svara anonymt, vilket sker genom att man kryssar i en ruta precis i början. Det gör att vi inte kan se vem som svarat, det är bara dataprogrammet som vet och som håller reda på vem som svarat. Programmet har också signalerat att det bland de 1 672 finns 20 svar som kommti från samma mejladress. De måste finnas bland de anonyma eftersom vi har gått igenom alla öppna svar och sett att alla dom nu är unika. Dessa 20 kan vi inte hitta och tänker av källskyddsskäl inte ens försöka hitta. Men allt pekar på att även dessa 20 är svar som kommer från enskilda individer inom scenkonstområdet, så felkällan bedömer vi som marginell, men vi vill ändå redovisa den.

Jesper Lindau
Producent & Reporter SR Ekot

Victoria Gaunitz
Researcher på Sveriges Radio