Bisysslor i departementen

Var fjärde tjänsteman i Näringsdepartementet och Finansdepartementet har styrelseuppdrag i privata aktiebolag, eller del i egna handelsbolag.
Bolagen ägnar sig bland annat åt ekonomisk konsultverksamhet, aktiespekulation, IT och energi vilket är områden där de båda departementen har stort inflytande över lagstiftning och kontroll och tillgång till information om vad som händer på marknaden. En regeringstjänsteman måste vara opartisk, och får inte ha uppdrag vid sidan om jobbet som kan skada allmänhetens förtroende för departementet. Men det är i praktiken svårt för allmänheten att kontrollera att tjänstemännen är opartiska, eftersom de enligt nuvarande regler inte behöver berätta om sina sidouppdrag.