Bäste träsk naturreservat

Det är nu klart att Bästeträsk i Fleringe - Gotlands största sjö - med kringliggande marker blir naturreservat.
Sammanlagt rör det sej om drygt 800 hektar land och 677 hektar vatten, alltså själva Bäste träsk. Syftet med reservatet är bland annat: - Att bevara den goda vattenkvaliten i träsket och därmed säkra fortsatt goda levnadsvillkor för djur och växter i sjön. - Att skapa förutsättningar för en rik biologisk mångafald i barrskogen. - Förhindra störning av det rika fågellivet på öarna Falholmen, Storholmen och Lillholmen. - Och att bevara och vårda de industrihistoriska värden som finns vid Ar.