Västernorrland

Länet har svårt att nå miljömålen

Västernorrland har svårt att nå miljömålen som gäller bland annat klimatet, luftkvalitet och skogen. Det visar en kartläggning som Sveriges Radio Ekot gjort av miljömålen.

- Det beror på utvecklingen i samhället. När det handlar om rikt växt- och djurliv där har det handlat om att öka kunskapen, säger Anna Otmalm, chef för länsstyrelsens miljö- och naturavdelning.

Ett av miljömålen som inte kommer att nås är just det som gäller ett rikt växt- och djurliv. Miljömålen handlar om att lösa de svåraste miljöproblemen till 2020.

Västernorrland har 16 miljömål som ska ha uppnåtts till dess. Två av dessa är redan uppnådda, tre miljömål kan inte nås och de övriga elva måste man jobba vidare med.

- Det handlar om att vi ska lämna över en bra miljö till nästa generation, säger Anna Otmalm.

Men det ser mörkt ut för Västernorrland.  År 2006 bedömde länsstyrelsen att tolv av sexton miljömål bara kunde nås om ytterligare åtgärders sattes in.

Det är fortfarande elva miljömål som bara kommer nås om extra insatser görs. Att inte fler mål är uppnådda än beror enligt Anna Otmalm på att det krävs långa processer för att komma till rätta med problemen.  

- När det gäller geologisk mångfald så är det enklare att påverka än till exempel klimatet, där det handlar om hela jordklotet, säger hon.

För att uppnå miljömålen krävs det tydligare riktlinjer så olika aktörer i länet vet vad just de kan göra för miljön säger Anna Otmalm. Och även de enskilda länsborna måste bli mer medvetna.

- Vi är många som bor här i länet och alla kan göra något. Vi ska tydliggöra vad olika aktörer gör för att nå miljömålen, säger Anna Otmalm.

Anna Ahlström
anna.ahlstrom@sr.se