Halland

Svår avvägning att skydda åkermark

Halland saknar fortfarande en plan för hur man ska skydda länets åkermark från alltför långtgående exploatering. Det här är bara ett av många miljömål som visat sig svåra att nå.

Länsstyrelsen med landshövding Lars-Erik Lövdén i spetsen ansvarar för de halländska miljömålen och han säger så här om svårigheterna att få ett bra skydd för jordbruksmarken: 

– Det är en svår fråga. Det är en avvägning mellan det kommunala planmonopolet och behovet att skapa utrymme för bostäder och industri och behovet att skydda åkermark. Den dialogen för vi med kommunerna ständigt i planprocessen, och det är naturligtvis en brist att vi inte har en länsövergripande strategi framme på det området. 

Går det över huvud taget att hindra kommuner från att bygga industriområden och hästgårdar så länge vi har ett kommunalt planmonopol? 

– Nej, det är väldigt svårt. Det kommunala planmonopolet är mycket starkt. Men att föra en dialog om hur kommunernas planeringsprocess ska bedrivas är väldigt viktigt. 

I dag samlas folk från hela Sverige i Varberg för att diskutera hur man ska nå de miljömål som finns både för hela landet och nedbrutna för varje län. 

Regeringen får ibland kritik för att den satsar ensidigt på havsmiljön och klimatfrågan medan andra mål kommer i skymundan, till exempel det rika odlingslandskapet där ett av de speciella halländska målen är just att skydda jordbruksmark från att bebyggas med bostäder, industrier eller vägar. 

Men Lars-Erik Lövdén tycker att det i det stora hela är rätt att prioritera hav och klimat. 

– Vi är ju ett län som har en lång kust och insatser på det området är väldigt betydelsefulla för Hallands utveckling. 

Men om man satsar så mycket på två områden, går det inte ut över andra miljöområden? 

– Jag tycker att de här två områdena är väldigt strategiska. 

Är det alltså riktigt att prioritera de två framför övriga? 

– Man måste ibland göra prioriteringar.