Eksta

Får tillstånd för ny fiskebod

En person på södra Gotland får tillstånd att bygga en ny fiskebod vid Ekstakusten - trots att det är inom strandskydd, naturreservatet Gotlandskusten och i ett område som är av riksintresse för naturvården och friluftslivet.

Anledningen till dispensen är att den nya boden kommer att placeras i en lucka mellan två andra bodar och där det in på 90-talet redan legat en fiskebod som rivits.

Länsstyrelsen bedömer därför att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse om det byggs en ny bod där en gammal redan tidigare legat.

Beslutet kan överklagas till Miljödomstolen.