Grums

Dioxin läcker ut i Vänern

Det mycket farliga ämnet dioxin läcker ut i Vänern från det gamla sågverksområdet i Slottsbrosundet utanför Grums. Det visar den huvudstudie för markområdet som nu är färdig och som har presenterats för kommunen.


-Det finns långsiktiga risker med dioxinet. Att det sprider sig med grundvattnet, säger Ulf Wiklund på markundersökningsföretaget Tyréns.

Att vistas inom området innebär dock ingen hälsofara.

Det före detta sågverksområdet ligger intill Vänern och är drygt en halv kilometer långt och mer än 100 meter brett. Lite över 100 jordprover har tagits i ett rutnätsmönster över området och dioxin har funnits i i stort sett samtliga. Halterna av dioxin i grundvattnet har mätts upp till 350 gånger de riktvärden som inte bör överstigas.

På sågverket doppade man virket i klorfenoler för att impregnera det, och det är den vätskan som sedan bildat dioxin. Mycket höga koncentrationer finns punktvis just där virket doppats. Vad gäller klorfenoler i en halt 2 600 gånger över det riktvärde som gäller. Men det ligger en meter under jord, därför är det just grundvattnet som påverkas.

- Man behöver göra något åt källan och de områden där man hittat de högsta halterna, säger Ulf Wiklund.

Han och kollegan Nina Nilsson föreslår nu att jorden på de värst drabbade områdena forslas bort.

Grums kommun kommer först i höst att bestämma vad som kommer att göras med det förorenade markområdet invid Slottsbrosundet.