Hur länge räcker kolet?

Fysikprofessorn Kjell Aleklett och hans forskargrupp vid Uppsala universitet har varit mycket produktiva under senaste året och publicerat 15 studier i rasande fart i olika vetenskapliga tidskrifter. Deras forskning handlar om hur mycket brytvärt kol, olja och naturgas det finns kvar i världen och deras siffror är inte lika alarmerande som FN:s klimatpanel :s senaste rapport. Å andra sidan, så tyder deras siffror på att det är mycket bråttom att hitta alternativa energikällor eftersom de anser att oljetoppen, den så kallade peak oil, infaller redan i år.

– Syadafrika har brutit kol i mer än 100 år och därmed utarmat de mest lättbrutna kolfyndigheterna, säger som doktorerar på världens kolreserver vid Uppsala universitet.
– Det finns kol kvar där, men det blir svårare och dyrare att bryta framöver. Fast Sydafrika har bara lite olja och naturgas, så man satsar ändå på kol trots att det blir dyrare framöver att utvinna. Men man kommer vara tvungna att satsa på förnyelsebara bränslen också, om inte annat på grund av det internationella trycket att minska sina koldioxidutsläpp.

-- Ni har mätt hur mycket fossila bränslen det finns kvar i världen och kommit fram till siffror som är mycket lägre än IPCC:s, vad ska man dra för slutsats av det?
– Vi har mätt hur stor kranen är, dvs hur mycket kan man producera av de reserver som finns i världen, säger professor . IPCC har använt ett överdrivet optimistiskt synsätt på världens fossila reserver i sina framtidsscenarior. Det blir inte så stora utsläpp framöver som IPCC hittills beräknat och det här är ju alldeles ny kunskap som man nu bör föra in i framtida beräkningar.

– Men det finns ju andra uppskattningar som talar om att kolet på jorden räcker i hundratals år.
– Folk har inte tittat ordentligt på naturvetenskaplig och geologisk data, utan bara gjort ekonomiska beräkningar, hävdar Mikael Höök. Vi har tittat på utvinningsbarheten som påverkas av investeringsekonomin och tillstånd. Till exempel i USA så ligger stora kolfyndigheter i nationalparker. Kolet finns rent geologiskt, men får inte brytas utan att riva upp en massa miljölagar.

Aleklett och Höök poängterar att deras beräkningar av världens kvarvarande reserver av fossila bränslen manar till stor skyndsamhet att ställa om till andra energikällor. Peak oil infaller troligen redan under 2010 enligt deras beräkningar. Och de motsäger inte på något vis IPCCs slutsatser om att den globala uppvärmning vi nu ser är orsakad av mänskliga växthusgasutsläpp, de hävdar bara att det inte finns fossila bränslen kvar på jorden för att nå de värsta temperaturökningar som IPCC förutspår.