Transportstyrelsen

Svenska Mineral hotas av vite

Företaget Svenska Mineral, som bryter sten vid Stucks i Bunge, riskerar böter om man inte upprättar en plan för avfallshanteringen.

Det är Transportstyrelsen som påminner Svenska Mineral om att man måste revidera den avfallshanteringsplan som finns för bolaget i hamnen vid Strå.

Avfallsplanen skall förnyas vart tredje år, men så har inte skett, trots uppmaningar.