Förorenad jord grävs upp i Västerås

Byggandet av nya bostäder på gammal industrimark vid Mälaren i Västerås har lett till att enorma mängder förorenad jord måste grävas upp och föras bort.

Kommunägda Vafab Miljö, som ansvarar för avfallshantering i länet, tar i normala fall emot runt 20 000 ton förorenad jord årligen.

De senaste två åren har mer än 100 000 ton om året tagits om hand i samband med byggprojekten.

Är det en farlig jord?

– Den är ju farlig så till vida att om den skulle ligga vid en lekpark och barn skulle få för sig att smaka och äta av jorden så är den inte direkt hälsosam, säger Bertil Mattsson, ansvarig för farligt avfall på Vafab Miljö.

– Den är ju inte heller bra för växter och djur osv som vistas runt och i den här jorden.

Jorden forslas till avfallsstationen på Gryta i Västerås, där den jord som förorenats av olja kan komposteras och användas som täckmassa för annat avfall.

Jord som förorenats av till exempel metaller eller kemikalier måste däremot förvaras i särskilda deponier i marken som kontrolleras genom strikta säkerhetsrutiner för att inga farliga ämnen ska läcka ut.

Förvaringen är säker, menar Bertil Mattsson på Vafab Miljö:

– Våra deponier är en betydligt säkrare förvaringsplats än de platser varifrån jorden kommer.

– Det är fördel att man både kan exploatera och bygga bostäder och samtidigt få bort någonting som varit en potentiell risk för Mälaren, säger Bertil Mattsson till P4 Västmanland.

Helena Mellander
nyheterna.vstm@sr.se