9,8 procent arbetslösa enligt SCB

I april i år var 483 000 personer, 9,8 procent av arbetskraften, arbetslösa, enligt Statistiska centralbyrån (SCB).

Enligt Statistiska centralbyråns arbetskraftsundersökning är det alltså fortsatt hög arbetslöshet i Sverige. Hassan Mirza är chef för arbetskraftsundersökningen hos SCB.

– Trenden vi har observerat de sista månaderna fortsätter även i april. Andelen och antalet personer i arbetskraften fortsätten att öka, med arbetskraften menar vi sysselsatta och arbetslösa, det är den ena trenden. Den andra trenden som syns är en något svagare ökning av antalet sysselsatta, säger Hassan Mirza.

I april i år var 483 000 personer arbetslösa, det motsvarar 9,8 procent av arbetskraften. Jämfört med april 2009 har arbetslösheten ökat med 80 000 personer. Då låg arbetslösheten på 8,3 procent.

Antalet sysselsatta i åldrarna 15-74 år var i april 4 465 000 personer. Jämfört med april förra året har det inte skett någon statistiskt säkerställd förändring.

Enligt SCB ökar arbetslösheten fortfarande medan trenden för sysselsättningen är fortsatt svagt positiv.

För männen ökar sysselsättningen medan utvecklingen för kvinnorna är tvärtom.

Uppgången i arbetslösheten kan till stor del förklaras av att heltidsstuderande nu börjar registrera sig som sommarjobb-sökande.

För ungdomar mellan 15 och 24 år har sysselsättningen ökat något mellan mars och april, enligt SCB. Men samtidigt har ungdomarna blivit fler och därför ökar arbetslösheten något till 26,7 procent.

Jämfört med april 2009 har antalet arbetslösa ungdomar ökat med 31 000 till 190 000. Av dessa studerade 120 000 på heltid.

Samtidigt har de långtidsarbetslösa, mer än sex månader, ökat med 54 000 personer till 161 000. Det innebär att var tredje som är arbetslös har varit det i mer än ett halvår.

Hassan Mirza som är enhetschef på SCB:s arbetskraftsundersökning säger att Sverige har passerat en kris och nu syns det en svag sysselsättningsökning.

Han pekar också på att arbetslösheten fortfarande ökar, men att ett av skälen är befolkningsökningen som leder till att arbetskraften fortsätter att öka.

Sysselsättningsgraden i Sverige ligger på 64,4 procent vilket innebär att så stor andel av arbetskraften arbetar, men vad den resterande tredjedelen gör är mer oklart enligt statistiken, säger Hassan Mirza.

– Det är två tredjedelar som har arbete men det är inte en tredjedel utanför arbetsmarknaden. Personer som söker och vill ha arbete har en närmare anknytning till arbetsmarknaden. Det är därför som de betraktas som i arbetskraft. Den andra gruppen som inte ingår i arbetskraften utgör ungefär 25 procent, säger Hassan Mirza.

En fjärdedel arbetar inte?

– Vi använder inte begreppet arbetar inte. Drygt en fjärdedel har ingen anknytning till arbetsmarknaden. De är varken sysselsatta eller arbetslösa, säger Hassan Mirza.

Vad gör de då?

– De kan vara pensionärer, de kan vara heltidsstuderande utan att vilja ha arbete, de kan vara långvarigt sjuka. De grupperna befinner sig utanför arbetskraften, de söker inte arbete, de vill inte ha arbete och då hamnar de utanför arbetskraften, säger Hassan Mirza.