Umeå

Socialdemokratiskt budgetförslag

Socialdemokraterna i Umeå presenterade igår sitt förslag till budget för nästa år. Nämnderna får ökade anslag på 80,2 miljoner kronor.

Socialdemokraterna förslår att kommunstyrelsen ges ett tillskott om 1 miljon kronor och att överförmyndarnämnden kompenseras för sina ökade volymer med ett ramtillskott på 0,8 miljoner kronor.

För- och grundskolan ges ett tillskott på 16 miljoner kronor som bland annat ska användas till att klara behoven när gäller ökningen av antalet barn i förskolan och att genomföra de lokalförändringar som behövs utifrån behoven.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden tilldelas medel om 7 miljoner kronor för sina volymförändringar och omstruktureringsbehov.

Socialnämnden får ett tillskott om 35 miljoner kronor för sina ökade volymer inom äldreomsorgen, handikappomsorgen och individ- och familjeomsorgen.

Fritidsnämnden får 2 miljoner kronor i tillskott för de ökade kostnader som uppstår i samband med Arenas minskade intäkter.

Tekniska nämnden får totalt 8,4 miljoner kronor i tillskott, varav 2,4 i allmänt ramtillskott och 6 miljoner i kompensation för ökade färdtjänstkostnader.

Holmsund/Obbola kommundelsnämnd, Sävar kommundelsnämnd och Hörnefors kommundelsnämnd får 6 miljoner kronor respektive 2 och 2 miljoner.

Byggnadsnämnden, Miljö- och hälsoskyddsnämnden och Kulturnämnden får oförändrad ram och såldes inga tillskott.