Oenighet kring europeisk stabilitetsfond

Politiker inom EU är oeniga om behovet av en ny europeisk stabilitetsfond för banker. Fonden är tänkt att vara en buffert för banker som drabbas av allvarliga problem, till exempel vid en ny finanskris.

– Utan en ökad lagreglering kommer det alltid vara skattebetalarna som drabbas vid kriser inom banksystemet, säger José Manuel Garcia-Margallo, vice ordförande i Europaparlamentets utskott för ekonomi och valutafrågor.

EU håller just nu på att utforma ett nytt övervakningssystem för finansmarknaden.

En majoritet i parlamentet vill att en del av detta ska vara att stora banker med verksamhet i flera EU-länder också ska skjuta till en del pengar varje år till en ny europeisk stabilitetsfond. En slags försäkring som bankerna får betala i förväg så att EU:s stater inte återigen ska behöva stå för notan vid en ny eventuell finanskris.

Sverige har redan börjat bygga upp en nationell stabilitetsfond, men enligt Garcia-Margallo visar den havererade banken Icesave på Island att det inte räcker med nationella stabilitetsfonder.

– Med en europeisk fond skulle inte kunderna hos Icesave ha hanterats olika i olika länder, säger han.

Dessutom menar Garcia-Margallo att fler nationella stabilitetsfonder blir ett hinder mot en verkligt europeisk finansmarknad.

Men inom det mäktiga ministerrådet finns flera länder som menar att det är just upp till varje land att själv eventuellt starta en stabilitetsfond för bankerna.

EU-parlamentarikern Gunnar Hökmark hör till den minoritet inom parlamentet som håller med ministerrådet.

– Den typen av verksamhet ska vara nationell för annars kommer det alltid finnas en risk att medlemsstater, som kanske har mindre vilja att använda sin budget med att själva hantera problem, låter problemen glida vidare till europeisk nivå.

– I ett helt annat sammanhang har vi sett hur Grekland har flytt undan sina problem genom att hoppas att någon annan i slutändan ska hjälpa dem och jag tror att de problemen skapas om vi har en stor europeisk fond.

Ändå verkar de flesta i EU-parlamentet vilja ha en sådan här europeisk stabilitetsfond?

– Ibland finns en tendens att allting som vi har på europeisk nivå är bra bara därför att i har det på gemensam europeisk nivå. Lite av ett självändamål.