Tvångsäktenskap ska kriminaliseras

ازدواج اجباری قانونا در ردۀ بزه کاری ها قرار می گیرد

دولت سوئد در صدد قانونگذاری برای جلوگیری از ازدواج اجباری است. قوانین مربوط به ازدواج آن دسته از افرادی که به لحاظ سن پائین­شان کودک محسوب می­شوند و نیز قوانینی که مربوط به ازدواج اجباری­اند بر اساس برنامۀ جدید دولت مورد بازبینی قرار گیرند. دولت در نظر دارد تا با گذراندن قوانین و مقررات جدید استراتژی خود را به نحوی تغییر دهد که در موارد ازدواج غیردلخواه این قوانین نقش پیش­گیرنده نیز بازی کنند و در عین حال ارتباط بین مراجع و نهادهای درگیر در امر را به­سازی کند و به گردش درست اطلاعات در این زمینه کمک کند. اما هدف اصلی وضع این قوانین، پدید آوردن حمایت قضائی است برای کسانی که در معرض ازدواج اجباری قرار می­گیرند. بر اساس برنامۀ جدید دولت، وادار کردن کسی به ازدواج یک تخلف به حساب می­آید. این نکته­ای است که نیامکو صابونی، وزیر امور برابری زن و مرد بر آن تاکید دارد.

وزیر امور برابری اضافه می­کند که در حال حاضر هم قوانینی وجود دارند که اجبار و تهدید و اعمال فشار را ممنوع کرده­اند که این قوانین می­توانند ازدواج اجباری نیز شامل گردند، اما به گفتۀ صابونی، این قوانین از کفایت لازم برخوردار نیستند ضمن این که برخی از بندهای آن با شرایط روز انطباق ندارند برای نمونه استثناء­هائی در قوانین فعلی وجود دارد که ازدواج ۱۶ ساله­ها، در واقع ازدواج کودکان به حساب می­آید، را مجاز می­شمارد. نیامکو صابونی می­گوید:
«این جور استثنا­ها با قوانین شهروندی مغایرت دارد چون سن ازدواج در سوئد از ۱۸ سال به بالا تعیین شده است و می­خواهیم با وضع قوانین جدید راه را بر چنین استئناء­هائی ببندیم.»

taher.jambarsang@sr.se