Revisorerna

Brister i underhållet av kommunens fastigheter

Det finns brister i Gotlands kommuns periodiska underhåll av sina fastigheter. Det framgår av en granskning som gjorts på uppdrag av kommunens revisorer.

Enligt granskningen är behovet av underhåll av kommunens totalt 528 000 kvadratmeter lokaler större än de insatser som görs.

Det framgår också att tekniska förvaltningen tagit in nästan tio miljoner mer i internhyror, än vad som använts för det periodiska underhållet av lokalerna.

Det finns en planering av underhållet för ett år framåt, men inte på längre sikt som tanken är.

Det brister också i redovisningen av underhållet, eftersom det inte finns någon tydligt definition på vad som är periodiskt underhåll.

Planerade åtgärder anmäls inte heller längre till tekniska nämnden i januari, eftersom politikerna i nämnden inte frågat efter informationen.