VALL

Kommunalt vatten till förorenat område

Miljö- och hälsoskyddsnämnden i Gotlands kommun vänder sig nu till länsstyrelsen för att kommunen ska åläggas bygga ut det kommunala vattenledningsnätet till de förorenade områdena i Vall. Länsstyrelsen kan i ett beslut kräva att kommunen bygger ut vattenledningen.

Det är den gamla såg- och impregneringsanläggningen i Vall som förorenat marken och grundvattnet i området.

Giftiga ämnen har påträffats i flera brunnar, särskilt när grundvattnet är lågt. För att inte riskera människors hälsa mer vill miljö- och hälsa att kommunen alltså åläggs att dra ut kommunalt vatten till fastigheterna kring impregneringsanläggningen i Vall.

Nämnden vill också fortsätta driva frågan om sanering av marken kring anläggningen vid Hardings i Vall. Men det är fortfarande oklar vem som ska stå som ansvarig för föroreningarna och vem som ska betala.

Länsstyrelsen har gjort en anvarsutredning och funnit två dödsbon och ett företag. Från dödsbona finns inga tillgångar längre och företaget likviderades 2002 med drygt 400 000 kronor i förlust.

Trots det anser miljö- och hälsa att det är bolaget, Träimpregnering Gotland AB, som ska anses ansvarig.

Företrädare för bolaget har erbjudit kommunen att köpa fastigheten för att saneringen ska komma igång. Men kommunen har sagt nej.

Just nu undersöks om Naturvårdsverket kan få fram statliga pengar till en sanering som uppskattats kosta över tio miljoner kronor.