Utredare: Inte alltid nödvändigt med ny rättegång

Det ska bli svårare att få brottmål prövade i hovrätten. Det tycker en statlig utredare som vill att det införs så kallat prövningstillstånd för alla mål som överklagas till en andra instans.

Hovrättspresident Kathrin Flossing, som utrett frågan, tycker att dagens omtagningar av rättegångar i tar för mycket resurser och leder till förseningar av andra mål. Det skriver tidningen Riksdag och Department.

Flossing menar att ett allmänt krav på prövningstillstånd skulle leda till att de högre rättsinstanserna skulle kunna koncentrera sig på mer komplicerade mål.

Redan för 13 år sedan gjorde den dåvarande regeringen ett försök att införa prövningstillstånd i hovrätt. Men förslaget fick hård kritik för att det urholkade rättsäkerheten, och regeringen drog tillbaka propositionen eftersom det inte fanns stöd i riksdagen för den.

Kathrin Flossing anser inte att ett utvidgat prövningstillstånd hotar rättssäkerheten, och poängterar att kravet på prövningstillstånd inte innebär att rätten att överklaga begränsas, och att det är en självklarhet att felaktiga domar ska rättas till.

Prövningstillstånd innebär att den andra domstolsinstansen gör en granskning, som bland annat bygger på vad som står i överklagandet, och sedan bestämmer om det finns skäl att ta upp saken på nytt.

I utredningsuppdraget ingick även att utreda reglerna om prövningstillstånd i asylärenden. En effekt av detta skulle bli att fler fall kunde tas upp för ny prövning i Migrationsöverdomstolen.

Utredaren slutsats är att reglerna inte ska ändras, eftersom det får långtgående konsekvenser.

Bland annat ökar kostnaderna för myndigheter, domstolar och bidrag till offentliga ombud med mellan 130 och 260 miljoner kronor om året. Dessutom blir handläggningstiderna längre och det leder till ökad psykisk press på de asylsökande, enligt utredaren.