Rom si avri deprtulisarde anda Shvedo

Ande paluno kurko avilas avri ke o Danmarko deportuli Eu-romen avri anda pesko them. Akanak sikadzilas pe ke vi o Shvedo kerel sa kado.

Opral 50 rom sas avri deportulime katar o Shvedo kado bersh, vi te si von citizentura ando EU. Vi te si jekhe Eu-citizentos te avel 3 shon ande jekh them sas 3 romnia avri deportulime kotar o Shvedo pala 2 kurke.

E rom si deportulime pala jekh skurto vrama bi krisako, thaj kade shaj te kerel pe phenel o Sven-Åke Eriksson so si komisario pe granicaki policia ando Stockholm. Numa naj sa kade ande intrego shvedo sar khaj o Sven-Åke Eriksson phenel. Ando Göteborg kerel e granicaki policia buci pala e Eu-reguli ke von muken e manushen te aven kote 3 shon. Kade phenel o Lars Skoglund kommisario pe granicaki policia ando Göteborg
Kado so kerel pe ando Shvedo si jekh rig po antiziganismo phenel e Maria Leisner so si sherutni pe delegatcia pe romane pushimata