Hörnefors

Utredning på gång om föroreningar

Umeå kommun planerar att utreda förekomst av föroreningar från den tidigare industriverksamheten vid Fabriksviken i Hörnefors.

Föroreningarna i området kommer från deponier vid den tidigare massafabriken som före detta Norrlands Cellulosabolag (NCB) drev fram till 1982. Umeå kommun övertog 1990 fastigheterna, utom själva fabriksområdet,  och övertog därmed även ansvaret för sanering och återställning.

Länsstyrelsen vill att förekomst av föroreningar och eventuella risker och åtgärder ska utredas närmare, vilket kommunen nu alltså planerar att göra. När utredningarna ska ske och på vilket sätt är ännu inte klart.

Det är tre områden som är aktuella för utredning:

· Deponiområdet väster om viken - riskbedömning och förslag på åtgärder.

· Deponiområdet norr om viken - kartläggning av föroreningar, bedömning av mängder och vilka eventuella risker som finns.

· Sediment och vatten i viken - provtagning och riskbedömning. I vattnet utanför fabriksområdet har PCB förekommit vid tidigare provtagningar.

En del åtgärder har redan gjorts för att undvika risker med föroreningarna. Bland annat har viltstängsel dragits fram på en del platser för att hindra att djur vistas där. Informationsskyltar har också satts upp.